Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Nieoficjalny wielki projekt

Marceli Baldachim Khand, 14 sierpnia 2008


Powiem krótko bo sam tekst jest mega długi. Oto wielki projekt bardzo potrzebne aktu prawnego. Zależało mi na tym, żeby w jednym kodeksie ująć wszystko co może władza ludowa. To tak naprawdę 40 krótkich ustaw, które można byłoby przyjmować latami i były niespójne. Tak jest wszystko w jednym miejscu i bardzo spójne. Jasnym będzie co kto może i za co odpowiada. Oczywiście prawo to i to wycinkowo powinni znać tylko urzędnicy i to w tym zakresie w jakim odnosi się do ich kompetencji.


To bardzo dobra i potrzebna ustawa. Na glosy, że niepotrzebna powiem, że lwią część z tych setek kompetencji do tej pory wykonywali mandragorzy, bo nikt nie wiedział kto to powinien robić, albo (jak zorganizowana pomoc nowym mieszkańcom były w ogóle nie wykonywane)


To bardzo wstępny projekt. Zależy mi na jego przyjęciu. Teraz poddaje go pod dyskusję. Zapewne nie są poprawione literówki, ale... chciałem go już opublikować. Wierzę, że podobnie jak konstytucja, która jasno powiedziała z najważniejszych osób kto co może, co przyczyniło się do ożywienia państwa, taki ta ustawa zrobi swoje.


Ustawe tę zaproponuję Churałowi po wyborach, chyba że byłby konsens społeczny co do jej przyjęcia jako proejekt prezydencki - mam na myśli zgodę Prezydenta i Trybuna (lub p.o.) trybuna ludowego.


==============================


Oto projekt:

Ustawa
Kodeks władzy ludowej

KSIĘGA PIERWSZA
ZASADY OGÓLNE

Rozdział I
Przepisy początkowe

Art. 1.
Lud pracujący sprawuje władzę poprzez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Art. 2.
Lud pracujący porucza organom władzy ludowej prawo do wydawania aktów władzy ludowej.

Rozdział II
Obowiązek publikowania aktów władzy ludowej

Art. 3.
Akty władzy ludowej publikuje się w Dzienniku Ustaw, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 4.
Aktów władzy ludowej nie publikuje się w Dzienniku Ustaw, jeżeli awaria ludowego systemu informatycznego uniemożliwia taką publikację. Akty władzy ludowej publikuje się niezwłocznie po ustaniu awarii.

Art. 5.
Postanowień niekończących postępowania przed Sądem Ludowym nie publikuje się w Dzienniku Ustaw. Przepis zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do postępowania przed Urzędem Cenzury.

Art. 6.
Postanowień niekończących karnego postępowania przygotowawczego nie publikuje się w Dzienniku Ustaw.

Art. 7.
Rozkazów wojskowych nie publikuje się w Dzienniku Ustaw.

Art. 8.
Postanowień szefa i funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa nie publikuje się w Dzienniku Ustaw, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 9.
Publikuje się w Dzienniku Ustaw postanowienia szefa i funkcjonariuszy Służby bezpieczeństwa w przedmiocie:
1) powołania i odwołania funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa;
2) przejęcia prowadzenia karnego postępowania przygotowawczego wszczętego przez upoważnionego funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa;
3) wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego;
4) wniesienia aktu oskarżenia.

Art. 10.
Postanowienia Prezydenta odmawiającego udzielenia zgody na ujawnienie akt Służby Bezpieczeństwa nie publikuje się w Dzienniku Ustaw.

Art. 11.
Akty władzy ludowej, których nie publikuje się w Dzienniku Ustaw ogłasza się na wandejskiej liście dyskusyjnej, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 12.
Aktów władzy ludowej Służby Bezpieczeństwa nie ogłasza się na wandejskiej liście dyskusyjnej. Przepisu niniejszego artykułów nie stosuje się do aktów władzy ludowej ujawnionych postanowieniem szefa Służby Bezpieczeństwa.

Art. 13.
Akty władzy ludowej opublikowane w Dzienniku Ustaw ogłasza się ponadto na wandejskiej liście dyskusyjnej.

Art. 14.
Faktycznych działań władczych podjętych w wykonaniu przez organy władzy ludowej kompetencji określonych w niniejszej ustawie nie ogłasza się


Rozdział III
Dziennik Ustaw

Art .15.
Dziennik Ustaw składa się z części:
1) Część I – Prawo naczelnych organów władzy państwowej;
2) Część II – Prawo terenowych organów władzy państwowej.

Art. 16.
Część I Dziennika Ustaw składa się z działów:
1) Dział A – Prawo powszechne;
2) Dział B – Pozostałe prawo.

Art. 17.
Część II Dziennika Ustaw składa się z działów
1) Dział A – Prawo Genosse-Wanda-Stadt;
2) Dział B – Prawo Precelkhandy;
3) Dział C – Prawo Winnicy.

Art. 18.
Dział A Dziennika Ustaw składa się z następujących rozdziałów:
1) Rozdział 1 – Konstytucja i ustawy konstytucyjne;
2) Rozdział 2 – Ratyfikowane umowy międzynarodowe;
3) Rozdział 3 – Ustawy;
4) Rozdział 4 – Ustawy wyrażające zgodę na ratyfikowanie lub wypowiedzenie umowy międzynarodowej albo postanowienie o stanie wojny;
5) Rozdział 5 – Edykty Prezydenta Mandragoratu Wandystanu;
6) Rozdział 6 – Edykty komisarza ludowego finansów;
7) Rozdział 7 – Edykty komisarza ludowego gospodarki;
8) Rozdział 8 – Edykty komisarza ludowego pomocy społecznej
9) Rozdział 9 – Edykty komisarza ludowego aktywności;
10) Rozdział 10 – Edykty komisarza ludowego sprawiedliwości;
11) Rozdział 11 – Edykty komisarza ludowego spraw informatycznych;
12) Rozdział 12 – Edykty komisarza ludowego spraw zagranicznych;
13) Rozdział 13 – Edykty Kolektywu Mandragorskiego;
14) Rozdział 14 – Edykty mandragora jutrzenki;

Art. 19.
Dział B Dziennika Ustaw składa się z następujących rozdziałów:
1) Rozdział 15 – Postanowienia Prezydenta Mandragoratu Wandystanu
2) Rozdział 16 – Postanowienia komisarza ludowego finansów;
3) Rozdział 17 – Postanowienia komisarza ludowego gospodarki;
4) Rozdział 18 – Postanowienia komisarza ludowego pomocy społecznej
5) Rozdział 19 – Postanowienia komisarza ludowego aktywności;
6) Rozdział 20 – Postanowienia komisarza ludowego sprawiedliwości;
7) Rozdział 21 – Postanowienia komisarza ludowego spraw informatycznych;
8) Rozdział 22 – Postanowienia komisarza ludowego spraw zagranicznych;
9) Rozdział 23 – Postanowienia naczelnego dowódcy Sarmackiej Armii Ludowej;
10) Rozdział 24 – Postanowienia szefa i funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa;
11) Rozdział 25 – Postanowienia rektora i dziekanów Ludowego Uniwersytetu Wandejskiego;
12) Rozdział 26 – Uchwały Churału Ludowego;
13) Rozdział 27 – Postanowienia Trybuna Ludowego;
14) Rozdział 28 – Postanowienia Urzędu Cenzury;
15) Rozdział 29 – Wyroki i postanowienia Sądu Ludowego;
16) Rozdział 30 – Postanowienia Kolektywu Mandragorskiego;
17) Rozdział 31 – Wyroki i postanowienia mandragora jutrzenki;
18) Rozdział 32 – Postanowienia architektu systemu;
19) Rozdział 33 – Postanowienia kata;
20) Rozdział 34 – Postanowienia komornika.

Art. 20.
Dział C Dziennika Ustaw składa się z następujących rozdziałów:
21) Rozdział 35 – Uchwały Rady Narodowej Genosse-Wanda-Stadt;
22) Rozdział 36 – Pozostałe prawo Genosse-Wanda-Stadt.

Art. 21.
Dział D Dziennika Ustaw składa się z następujących rozdziałów:
23) Rozdział 37 – Uchwały Rady Narodowej Precelkhandy;
24) Rozdział 38 – Pozostałe prawo Precelkhandy.

Art. 22.
Dział E Dziennika Ustaw składa się z następujących rozdziałów:
25) Rozdział 39 – Uchwały Rady Narodowej Winnicy;
26) Rozdział 40 – Pozostałe prawo Winnicy.

Art. 23.
Akty władzy ludowej organy władzy ludowej publikują w rozdziale, którego nazwa odpowiada treści aktu władzy ludowej, chyba że ustawa stanowi inaczej. W szczególności organ zastępczy wydające akty władzy ludowej pełniąc obowiązki organu pierwotnego publikują go w rozdziale właściwym dla organu pierwotnego.

Rozdział IV
Wyrażenia ustawowe

Art. 24.
Ilekroć w ustawie mowa o:
1) akcie oskarżenia, należy przez to rozumieć nie tylko akt oskarżenia wnoszony przeciwko oskarżonemu, którym zarzuca się popełnienie przestępstwa ale również wniosek o ukaranie wnoszony przeciwko obwinionemu, któremu zarzuca się popełnienie wykroczenia;
2) karnym postępowaniu przygotowawczym, należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone przez organ władzy ludowej w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie ścigane z oskarżenia publicznego;
3) ludowym systemie informatycznym, należy przez to rozumieć wszystkie systemy informatyczne Mandragoratu Wandystanu;
4) obywatelstwie wandejskim, należy przez to rozumieć obywatelstwo Mandragoratu Wandystanu;
5) okresie wyborczym, należy przez to rozumieć okres od dnia rozpoczęcia zgłaszania kandydatur do dnia ogłoszenia wyniku wyborów oraz od dnia wyznaczenia plebiscytu do dnia ogłoszenia jego wyników;
6) państwowych środkach produkcji, należy przez to rozumieć, stanowiące własność Skarbu Państwa lub przedsiębiorstw państwowych, nieruchomości i rzeczy ruchome, które umożliwiają produkowanie surowców;
7) wandejskiej liście dyskusyjnej, należy przez to rozumieć Listę Dyskusyjną Mandragoratu Wandystanu.

Art. 25.
Ilekroć w ustawie mowa o:
1) mieszkańcu wandejskim, należy przez niego rozumieć każdą osobę fizyczną zarejestrowaną w systemie ewidencji ludności a także każdą osobę fizyczną będącą uczestnikiem wandejskiej listy dyskusyjnej;
2) obywatelu wandejskim, należy przez niego rozumieć mieszkańca wandejskiego posiadającego obywatelstwo wandejskie;
3) rezydencie wandejskim, należy przez niego rozumieć aktywnego mieszkańca wandejskiego, nieposiadającego obywatelstwa wandejskiego, który nie wykazuje takiej aktywności w obcych państwach wirtualnych, która skutkowałaby utratą obywatelstwa wandejskiego przez obywatela wandejskiego wykazującego porównywalną aktywność w państwie obcym.
4) cudzoziemcu, należy przez niego rozumieć mieszkańca wandejskiego, który nie jest ani obywatelem wandejskim ani rezydentem wandejskim oraz każdą osobę fizyczną niebędącą mieszkańcem wandejskim;

Art. 26.
Ilekroć w ustawie mowa o okresie, w jakim mieszkaniec wandejski zamieszkuje Mandragorat Wandystanu wiążącym jest czas zapisania w systemie ewidencji ludności, a jeżeli mieszkaniec którego akt władzy ludowej dotyczy nie mieszka jest zapisany w wandejskim systemie ewidencji ludności, przyjmuje się, że zamieszkał z chwilą wydawania aktu władzy ludowej.

Art. 27.
Ilekroć w ustawie mowa o przejęciu do prowadzenia karnego postępowania przygotowawczego należy stosować przepis zawierający takie sformułowanie odpowiednio do wstąpienia organu władzy ludowej w miejsce oskarżyciela publicznego.


CZĘŚĆ DRUGA
KOPETENCJE ORGANÓW RADA KOMISARZY LUDOWYCH

Rozdział V
Prezydent Mandragoratu Wandystanu

Art 28.
Prezydent Mandragoratu Wandystanu składa projekty ustaw prezydenckich w drodze edyktu. Projekt ustawy prezydenckiej uważa się za uchwalony za uchwalony, jeżeli żaden z członków Churału Ludowego nie zgłosi sprzeciwu w terminie pięciu dni od dnia przedłożenia projektu. W razie sprzeciwu, Churał Ludowy odrzuca projekt ustawy większością głosów.

Art. 29.
Prezydent Mandragoratu Wandystanu określa skład Rady Komisarzy Ludowych w drodze edyktu. Edyktem takim tworzy i znosi komisariaty ludowe oraz przypisuje poszczególnym komisariatom działy administracji państwowej. Edykt ustępującego Prezydenta Mandragoratu Wandystanu obowiązuje nie dłużej niż miesiąc od dnia zaprzysiężenia nowego Prezydenta Mandragoratu Wandystanu.

Art. 30.
Działami administracji państwowej są:
1) finanse;
2) gospodarka;
3) pomoc społeczna;
4) aktywność;
5) sprawiedliwość;
6) sprawy informatyczne;
7) sprawy zagraniczne.

Art. 31.
W razie braku odmiennych unormowań edyktu Prezydenta Mandragoratu Wandystanu:
1) Komisariatowi Ludowemu Finansów i Gospodarki przypisuje się działy finanse oraz gospodarka;
2) Komisariatowi Ludowemu Spraw Wewnętrznych przypisuje się działy: pomoc społeczna, aktywność i sprawiedliwość;
3) Komisariatowi Ludowemu Spraw Informatycznyc przypisuje się dział sprawy informatyczne;
4) Komisariatowi Ludowemu Spraw Zagranicznych przypisuje się dział sprawy zagraniczne.

Art. 32.
Prezydent Mandragoratu Wandystanu ustanawia i znosi święta państwowe w drodze edyktu.

Art. 33.
Świętami narodowymi z mocy prawa są:
1) Święto Niepodległości, obchodzone 11 grudnia każdego roku, w rocznicę ogłoszenia w roku 2004 niepodległości;
2) Święto Wolności, obchodzone 14 czerwca każdego roku, w rocznicę ponownego ogłoszenia w roku 2007 niepodległości.

Art. 34.
Prezydent Mandragoratu Wandystanu w drodze postanowienia:
1) powołuje i odwołuje wiceprezydenta;
2) powołuje i odwołuje komisarzy ludowych;
3) powołuje i odwołuje zastępców komisarzy ludowych;
4) powołuje i odwołuje głównodowodzącego Sarmackiej Armii Ludowej;
5) powołuje i odwołuje szefa Służby Bezpieczeństwa;
6) powołuje i odwołuje rektora Ludowego Uniwersytetu Wandejskiego;
7) powołuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Mandragoratu Wandystanu w państwach obcych i przy organizacjach międzynarodowych;
8) przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przedstawicieli dyplomatycznych państw obcych i organizacji międzynarodowych;
9) podpisuje, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe;
10) postanawia o stanie wojny;
11) nadaje i odbiera tytuły awangardy proletariatu;
12) nadaje i odbiera ordery i inne odznaczenie państwowe;
13) nadaje na wniosek rektora Ludowego Uniwersytetu Wandejskiego tytuł profesora;
14) wyraża zgodę na odebranie stopnia wojskowego oficerowi Sarmackiej Armii Ludowej;
15) wyraża zgodę na ujawnienie dokumentów Służby Bezpieczeństwa;
16) dokonuje wydatków z prezydenckiego rachunku wydzielonego;
17) ogłasza żałobę narodową;
18) stosuje prawo łaski;
19) uznaje cudzoziemca za osobę niepożądaną;
20) zwraca się do Churału Ludowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na ratyfikację lub wypowiedzenie międzynarodowej albo wydanie postanowienia o stanie wojny, przedkładając stosowny projekt ustawy;
21) zwraca się do Churału Ludowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na uznanie cudzoziemca za osobę niepożądaną;
22) zwraca się do Kolektywu Mandragorskiego z wnioskiem o nadanie lub odebranie tytułu awangardy proletariatu albo orderu lub innego odznaczenia państwowego, jeżeli ustawa takiej zgody wymaga;
23) zwraca się do Kolektywu Mandragorskiego z wnioskiem o ustanowienie lub zniesienie orderów lub innych odznaczeń państwowych.
24) zwraca się do Kolektywu Mandragorskiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na zastosowanie prawa łaski;
25) stwierdza początek i koniec okresowej nieobecności Prezydenta Mandragoratu Wandystanu;
26) stwierdza początek i koniec okresowej nieobecności komisarzy ludowych;
27) zrzeka się urzędu.

Art. 35.
Ratyfikacja i wypowiedzenie umowy międzynarodowej oraz postanowienie o stanie wojny wymagają uprzedniej zgody Churału Ludowego wyrażonej w ustawie.

Art. 36.
Nadanie tytułu awangardy temu samemu obywatelowi może nastąpić tylko raz podczas jednej kadencji Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, jeżeli podczas jej trwania ma miejsce święto państwowe i tylko w ten sposób, że otrzymywany tytuł awangardy jest bezpośrednio wyższy w hierarchii społecznej od posiadanego tytułu awangardy albo jest tytułem sekretara.

Art. 37.
Odebranie tytułu awangardy, nadanie tytułu dekamerona oraz częstsze lub wyższe nadania, niż
określone w artykule poprzedzającym wymagają zgody Kolektywu Mandragorskiego.

Art. 38.
Nadanie Orderu Czerwonej Gwiazdy wymaga zgody Kolektywu Mandragorskiego.

Art. 39.
Prezydent Mandragoratu Wandystanu nie może nadać tytułu awangardy, orderu lub innego odznaczenia państwowego samemu sobie.

Art. 40.
Wydatków z prezydenckiego rachunku wydzielonego Prezydent Mandragoratu Wandystanu dokonuje według swojego uznania, kierując się interesem państwa.

Art. 41.
Skorzystanie z prawa łaski może nastąpić jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach i tylko za zgodą Kolektywu Mandragorskiego.

Art. 42.
Uznanie cudzoziemca za osobę niepożądaną wymaga uprzedniej zgody Churału Ludowego podjętej w formie uchwały. Do osoby niepożądanej stosuje się odpowiednio przepis art. 23 ust. 2 kodeksu karnego.

Art 43.
Prezydent Mandragoratu Wandystanu wydaje, uchyla i zmienia edykty i postanowienia właściwych komisarzy ludowych w drodze odpowiednio edyktu lub postanowienia. Edykty i postanowienia o których mowa w niniejszym artykule publikuje się w jednostce redakcyjnej Dziennika Ustaw właściwej dla edyktów lub postanowień komisarza ludowego, którego edykt lub postanowienie Prezydent Mandragoratu Wandystanu wydaje, uchyla lub zmienia.

Rozdział VI
Wiceprezydent Mandragoratu Wandystanu

Art. 44.
Urząd Wiceprezydenta Mandragoratu Wandystanu pełni jeden z komisarzy ludowych.

Art. 45.
Urząd Wiceprezydenta Mandragoratu Wandystanu pełni komisarz ludowy spraw zagranicznych, jeżeli Prezydent Mandragoratu Wandystanu nie postanowił inaczej.

Art. 46.
Wiceprezydent Mandragoratu Wandystanu pełni obowiązki Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, podczas jego okresowej nieobecności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 47.
Wiceprezydent Mandragoratu Wandystanu nie wydaje postanowień w przedmiocie:
1) powołania i odwołania wiceprezydenta;
2) powołania i odwołania pełnomocnych przedstawicieli Mandragoratu Wandystanu w państwach obcych i przy organizacjach międzynarodowych;
3) przyjęcia listów uwierzytelniających i odwołujących akredytowanych przedstawicieli dyplomatycznych państw obcych i organizacji międzynarodowych;
4) podpisania, ratyfikowania i wypowiedzenia umów międzynarodowych;
5) stanu wojny;
6) nadania i odbierania tytułu awangardy proletariatu;
7) nadania i odbierania orderów i innych odznaczeń państwowych;
8) stwierdzenia początku i końca okresowej nieobecności Prezydenta Mandragoratu Wandystanu;
9) zrzeczenia się urzędu Prezydenta Mandragoratu Wandystanu.

Art. 48.
Wiceprezydent Mandragoratu Wandystanu, podczas okresowej nieobecności Prezydenta Mandragoratu Wandystanu może, w drodze postanowienia, zrzec się urzędu i powołać na ten urząd innego komisarza ludowego. Postanowienie o którym mowa w niniejszym artykule publikuje się w jednostce redakcyjnej Dziennika Ustaw właściwej dla postanowień Prezydenta Mandragoratu Wandystanu.

Art. 49.
Okresowa nieobecność Prezydenta Mandragoratu Wandystanu trwa nie dłużej niż miesiąc.

Rozdział VII
Komisarz ludowy finansów

Art. 50.
Komisarz ludowy finansów wydaje edykt budżetowy. W miarę możliwości edykt wydaje się w pierwszej dekadzie każdego miesiąca.

Art. 51.
Edykt budżetowy określa wydatki z niewydzielonego rachunku Skarbu Państwa. Niewydzielonym rachunkiem Skarbu Państwa jest rachunek „C0001” w Ludowym Banku Wandystanu.

Art. 52.
Edykt budżetowy określa:
1) wynagrodzenia wypłacane z niewydzielonego rachunku Skarbu Państwa;
2) środki pieniężne przekazywane z niewydzielonego rachunku Skarbu Państwa na rachunki wydzielone.

Art. 53.
Wynagrodzenie wypłacane z niewydzielonego rachunku Skarbu Państwa w wysokości 90 engelsów przysługuje Prezydentowi Mandragoratu Wandystanu.

Art. 54.
Wynagrodzenie wypłacane z niewydzielonego rachunku Skarbu Państwa w wysokości 70 engelsów przysługuje:
1) trybunowi ludowemu;
2) cenzorowi;
3) pretorowi;
4) mandragorowi socjogramu;
5) mandragorowi jutrzenki.

Art. 55.
Wynagrodzenie wypłacane z niewydzielonego rachunku Skarbu Państwa w wysokości 50 engelsów przysługuje:
1) kwiatonom Churału Ludowego;
2) komisarzom ludowym;
3) głównodowodzącemu Sarmackiej Armii Ludowej;
4) szefowi Służby Bezpieczeństwa;
5) rektorowi Ludowego Uniwersytetu Wandejskiego;
6) architektowi systemu – 50 engelsów;

Art. 56.
Wynagrodzenie wypłacane z niewydzielonego rachunku Skarbu Państwa w wysokości 30 engelsów przysługuje buduarom.

Art. 57.
Jeżeli jedna osoba pełni kilka urzędów uprawniających do wynagrodzenia z niewydzielonego rachunku Skarbu Państwa, wypłaca się wynagrodzenie najwyższe z nich.

Art. 58.
Pozostałe osoby pełniące funkcje publiczne wynagradzane są z rachunków wydzielonych. Ich wynagrodzenia nie są okresowe; wypłacane są stosunkowo do wkładu pracy i umiejętności, według oceny urzędnika dysponującego rachunkiem wydzielonym.

Art. 59.
Rachunki wydzielone stanowią własność Skarbu Państwa, Służby Bezpieczeństwa albo miast.

Art. 60.
Rachunkami wydzielonymi Skarbu Państwa są:
1) prezydencki rachunek wydzielony („_prezydent”)
2) skarbowy rachunek wydzielony („_finanse”)
3) gospodarczy rachunek wydzielony („_gospodarka”);
4) społeczny rachunek wydzielony („_pomocspoleczna”);
5) aktywizacyjny rachunek wydzielony („_aktywnosc”);
6) rachunek wydzielony komisariatu ludowego sprawiedliwości („_sprawiedliwosc”)
7) informatyczny rachunek wydzielony („_informatyka”)
8) rachunek wydzielony komisariatu ludowego spraw zagranicznych („_zagranica”)
9) wojskowy rachunek wydzielony („_sal”)
10) uniwersytecki rachunek wydzielony („_luw”)
11) parlamentarny rachunek wydzielony („_chural”);
12) sądowy rachunek wydzielony („_pretor”);
13) cenzorski rachunek wydzielony(„_cenzor”);
14) rachunek wydzielony mandragora jutrzenki („_jutrzenka”);
15) rachunek wydzielony mandragora socjogramu („_socjogram”).

Art. 61.
Rachunkiem stanowiącym własność Służby Bezpieczeństwa jest rachunek tożsamy nazwą z numerem identyfikacyjnym Służby Bezpieczeństwa w systemie ewidencji osób prawnych.

Art. 62.
Rachunkami stanowiącymi własność miast są rachunki tożsame nazwą z numerem
identyfikacyjnym miasta w systemie ewidencji osób prawnych.

Art. 63.
Edykt budżetowy przekazuje 500 engelsów na następujące rachunki wydzielone:
1) skarbowy rachunek wydzielony („_finanse”)
2) gospodarczy rachunek wydzielony („_gospodarka”);
3) społeczny rachunek wydzielony („_pomocspoleczna”);
4) aktywizacyjny rachunek wydzielony („_aktywnosc”);

Art. 64.
Edykt budżetowy przekazuje 100 engelsów na następujące rachunki wydzielone:
1) prezydencki rachunek wydzielony;
2) rachunek wydzielony komisariatu ludowego sprawiedliwości;
3) informatyczny rachunek wydzielony;
4) rachunek wydzielony komisariatu ludowego spraw zagranicznych;
5) wojskowy rachunek wydzielony („_sal”)
6) uniwersytecki rachunek wydzielony („_luw”)
7) parlamentarny rachunek wydzielony;
8) sądowy rachunek wydzielony;
9) cenzorski rachunek wydzielony;
10) rachunek wydzielony mandragora jutrzenki;
11) rachunek wydzielony mandragora socjogramu.

Art. 65.
Edykt budżetowy przekazuje kwotę 100 engelsów na rachunki wydzielone Służby Bezpieczeństwa i miast.

Art. 66.
Przekazywaną ilość środków pieniężnych na rachunki wydzielone Skarbu Państwa zmniejsza w ten sposób, aby zgromadzone na rachunku wydzielonym środki pieniężne nie przekroczyły dziesięciokrotności kwoty przekazywanej edyktem budżetowym, określonej w artykułach poprzedzających.

Art. 67.
Przepis artykułu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do rachunków wydzielonych nie stanowiących własności Skarbu Państwa, jeżeli komisarz ludowy zwróci się do dysponenta rachunku wydzielonego albo do architekta systemu o podanie stanu rachunku wydzielonego.

Art. 68.
W pierwszym edykcie budżetowym wydanym na podstawie niniejszej ustawy kwoty pieniężne przekazywane na rachunki wydzielone należy pomnożyć przez trzy.

Art. 69.
Jeżeli wydatki z niewydzielonego rachunku Skarbu Państwa obliczone przy zastosowaniu artykułów poprzedzających przekraczają trzecią część środków zgromadzonych na tym rachunku, wydatki podlegają stosunkowemu zmniejszeniu. Przepisu zdania poprzedzającego nie stosuje się przy wydaniu pierwszego edyktu budżetowego na podstawie niniejszej ustawy; wówczas wydatki z niewydzielonego rachunku Skarbu Państwa podlegają odpowiedniemu zmniejszeniu, jeżeli przekraczałyby całość środków zgromadzonych na tym rachunku.

Art. 70.
Edykt budżetowy sporządza się nie wcześniej niż dzień przed jego opublikowaniem. Wydatki budżetowe określa się według stanu z chwili sporządzania edyktu budżetowego.

Art. 71.
Komisarz ludowy finansów lub upoważniony sekretarz stanu wykonują edykt budżetowy.

Art. 72.
Komisarz Ludowy finansów w drodze edyktu określa wysokość opłat skarbowych.

Art. 73.
Opłatami skarbowymi są:
1) opłata za dokonanie płatnej czynności w ludowym systemie gospodarczym;
2) opłata na rzecz Skarbu Państwa za zakup nieruchomości w ludowym systemie gospodarczym;
3) opłata na rzecz miasta za zakup nieruchomości w ludowym systemie gospodarczym.

Art. 74.
Opłata za dokonanie płatnej czynności w ludowym systemie gospodarczym jest nie niższa niż 20 engelsów i nie wyższa niż 100 engelsów.

Art. 75.
Opłata na rzecz Skarbu Państwa za zakup nieruchomości w ludowym systemie gospodarczym jest nie niższa niż 14 engelsów i nie wyższa niż 70 engelsów.

Art. 76.
Opłata na rzecz miasta za zakup nieruchomości w ludowym systemie gospodarczym jest nie niższa niż 14 engelsów i nie wyższa niż 70 engelsów. Opłata nie może być niższa niż czwarta część i wyższa niż połowa opłaty na rzecz Skarbu Państwa za zakup nieruchomości w ludowym systemie gospodarczym.

Art. 77.
W razie braku odmiennych unormowań edyktu komisarza ludowego finansów:
1) opłata za dokonanie płatnej czynności w ludowym systemie gospodarczym wynosi 50 engelsów;
2) opłata na rzecz Skarbu Państwa za zakup nieruchomości w ludowym systemie gospodarczym 35 engelsów;
3) opłata na rzecz miasta za zakup nieruchomości w ludowym systemie gospodarczym 15 engelsów;

Art. 78.
Komisarz ludowy finansów w drodze postanowienia:
1) powołuje i odwołuje sekretarzy stanu;
2) dokonuje wydatków z finansowego rachunku wydzielonego.
3) zwraca się do architekta systemu z wnioskiem o przekazanie środków pieniężnych z rezerw Ludowego Banku Wandystanu na niewydzielony rachunek Skarbu Państwa;

Art. 79.
Wydatków z finansowego rachunku wydzielonego na działalność komisariatu ludowego komisarz dokonuje według swojego uznania, kierując się interesem państwa. Wydatkami na działalność komisariatu ludowego są w szczególności wynagrodzenia sekretarzy stanu.

Art. 80.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek dysponenta rachunku wydzielonego komisarz ludowy przekazuje środki pieniężne z finansowego rachunku wydzielonego na rzecz rachunku wydzielonego, którym dysponuje wnioskodawca.

Rozdział VIII
Komisarz ludowy gospodarki

Art. 81.
Komisarz ludowy gospodarki może określić w drodze edyktu, realizując wolę Ludu Pracującego wyrażaną w niniejszym rozdziale, szczegółowe zasady wypłacania zapomóg i wynagrodzeń, zarządu przedsiębiorstwami państwowymi oraz zbywania państwowych środków produkcji.

Art. 82.
Komisarz ludowy gospodarki w drodze postanowienia:
1) powołuje i odwołuje sekretarzy stanu;
2) powołuje i odwołuje dyrektorów przedsiębiorstw państwowych;
3) dokonuje wydatków z rachunków przedsiębiorstw państwowych na rzecz gospodarczego rachunku wydzielonego;
4) dokonuje wydatków z gospodarczego rachunku wydzielonego;
5) zbywa państwowe środki produkcji;


Art. 83.
Przedsiębiorstwa państwowe posiadają osobowość prawną. Ich właścicielem jest Skarb Państwa

Art. 84.
Przedsiębiorstwami państwowymi są:
1) Państwowe Gospodarstwo Rolne;
2) Państwowe Przedsiębiorstwo Wydobywcze;
3) Wandejskie Elektrownie Państwowe;
4) Wandejskie Koleje Państwowe;
5) Wandejski Państwowy Konglomerat Przemysłowy.

Art. 85.
Na czele przedsiębiorstwa państwowego stoi Dyrektor. Dyrektor zarządza przedsiębiorstwem państwowym, nabywa i zbywa jego majątek ruchomy na giełdzie towarowej oraz nabywa majątek nieruchomy.

Art. 86.
Przedsiębiorstwa państwowe działają na rynku wandejskim na zasadach uczciwej konkurencji. Przedsiębiorstwa państwowe nie podejmują działalności, która skutkowałaby koncentracją wszystkich bądź większości gałęzi gospodarczych pod wspólnym zarządem. W szczególności przedsiębiorstwa państwowe nie prowadzą względem siebie działalności konkurencyjnej z wyłączeniem działalności gastronomicznej; nie wchodzą w chociażby nieformalne porozumienia które prowadziłyby do takiej koncentracji a funkcji dyrektora co najmniej dwóch przedsiębiorstw państwowych nie można łączyć.

Art. 87.
Przeniesienia środków pieniężnych z rachunku przedsiębiorstwa państwowego na rzecz gospodarczego rachunku wydzielonego komisarz ludowy dokonuje kierując się interesem państwa oraz przedsiębiorstwa państwowego. W szczególności przenosi środki pieniężne zgromadzone przez przedsiębiorstwo państwowe, jeżeli przedsiębiorstwo takie wykazuje znaczne zyski.

Art. 88.
Zapomogę z gospodarczego rachunku wydzielonego na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 100 engelsów wypłaca się obywatelowi Mandragoratatu Wandystanu na jego wniosek. Zapomogę wypłaca się temu samemu obywatelowi nie częściej niż raz na sześć miesięcy.

Art. 89.
Przepisy artykułu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do wypłaty zapomogi na rzecz przedsiębiorstwa państwowego na wniosek jego dyrektora orazdo wypłaty zapomogi na rzecz rezydenta wandejskiego na jego wniosek.

Art. 90.
Wydatków z gospodarczego rachunku wydzielonego na działalność komisariatu ludowego komisarz dokonuje według swojego uznania, kierując się interesem państwa. Wydatkami na działalność komisariatu ludowego są w szczególności wynagrodzenia sekretarzy stanu oraz wynagrodzenia dyrektorów przedsiębiorstw państwowych.

Art. 91.
Zbycie państowych środków produkcji odbywa się w licytacji prowadzonej na wandejskiej liście dyskusyjnej. Licytacja kończy się, jeżeli najwyższa oferta nie została przebita w ciągu 24 godzin od jej złożenia. Przedmiotem licytacji mogą być co najwyżej dwa środki produkcji. Nie prowadzi się kilku licytacji jednocześnie. Przepisów dwóch zdań poprzedzających nie stosuje się w szczególnie uzasadnionych wypadkach.


Rozdział IX
Komisarz ludowy pomocy społecznej

Art. 92.
Komisarz ludowy pomocy społecznej może określić w drodze edyktu, realizując wolę Ludu Pracującego wyrażaną w niniejszym rozdziale, szczegółowe zasady wypłacania zapomóg i premii oraz szczegółowe unormowania dotyczące stopni honorowych łowców nagród.

Art. 93.
Komisarz ludowy do spraw gospodarki w drodze postanowienia:
1) powołuje i odwołuje sekretarzy stanu;
2) dokonuje wydatków ze społecznego rachunku wydzielonego;
3) nadaje i odbiera klasy honorowe łowcom nagród.

Art. 94.
Zapomogę ze społecznego rachunku wydzielonemu w wysokości 50 engelsów rezydentowi wandejskiemu lub obywatelowi wandejskiemu wypłaca się na jego wniosek. Zapomogę wypłaca się tej samej osobie tylko raz. Zapomogi nie wypłaca się, jeżeli wnioskodawca mieszka w Mandragoracie Wandystanu dłużej niż 3 miesiące.

Art. 95.
Łowcą nagród może być każdy obywatel lub rezydent wandejski.

Art. 96.
Łowcy nagród przysługuje premia pierwszego stopnia, w razie spełnienia łącznie następujących warunków:
1) łowca nagród nakłonił cudzoziemca niebędącego mieszkańcem wandejskim do zamieszkania w Mandragoracie Wandystanu;
2) osoba nakłoniona stała się rezydentem wandejskim albo obywatelem wandejskim;
3) osoba nakłoniona zapisała się do systemu ewidencji ludności;
4) osoba nakłoniona zapisała się na wandejską listę dyskusyjną.

Art. 97.
Niezależnie od przepisów artykułu poprzedzającego łowcy nagród przysługuje premia pierwszego stopnia, w razie spełnienia łącznie następujących warunków:
1) łowca nagród nakłonił mieszkańca wandejskiego do zapisania się na wandejską listę dyskusyjną;
2) osoba nakłoniona jest w dniu ubiegania się o premię rezydentem wandejskim albo obywatelem wandejskim zarejestrowanym w systemie ewidencji ludności.

Art. 98.
Łowcy nagród przysługuje premia drugiego stopnia, w razie spełnienia łącznie następujących warunków:
1) nadano obywatelstwo wandejskie mieszkańcowi, za którego nakłonienie do aktywności w Mandragoracie Wandystanu łowcy nagród wypłacono premię pierwszego stopnia;
2) mieszkaniec nakłoniony zamieszkuje w Mandragoracie Wandystanu co najmniej pół roku.

Art. 99.
Premię pierwszego stopnia w wysokości 50 engelsów wypłaca się łowcy nagród na jego wniosek ze społecznego rachunku wydzielonego. Premię pierwszego stopnia dotyczącą tego samego mieszkańca nakłonionego wypłaca się tylko raz.

Art. 100.
Przepis artykułu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do premii drugiego stopnia, przy czym jej wysokość wynosi 250 engelsów.

Art. 101.
Wydatków ze społecznego rachunku wydzielonego na działalność komisariatu ludowego komisarz dokonuje według swojego uznania, kierując się interesem państwa. Wydatkami na działalność komisariatu ludowego są w szczególności wynagrodzenia sekretarzy stanu.

Art. 102.
Łowcy nagród grupuje się w następujących klasach honorowych.
2) łowca nagród klasy bobafet;
3) łowca nagród klasy grażynotorbick.

Art. 103.
Kto otrzymał co najmniej dwie premie pierwszego stopnia, może zostać łowcą nagród klasy bobafet. Łowcy nagród klasy bobafet przysługuje prawo stania w pobliżu mandragorów na uroczystościach państwowych w blaszanej zbroi i stalowym hełmofonie.

Art. 104.
Kto otrzymał co najmniej jedną premię drugiego stopnia albo co najmniej pięć premii pierwszego stopnia może zostać łowcą nagród klasy grażynotorbick. Łowcy nagród klasy grażynotorbick przysługują uprawnienia łowcy nagród klasy bobafet a ponadto prawo do współprowadzenia wszystkich ceremonii państwowych odbywających się w czasie rzeczywistym w zakresie określonym przez organizatorów takich ceremonii, nie mniejszym niż znaczący udział.

Art. 105.
Łowcy nagród można odebrać tytuł honorowy jedynie na skutek prawomocnego wyroku stwierdzającego popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w związku z prowadzeniem działalności łowcy nagród.

Art. 106.
Komisarz ludowy lub upoważniony sekretarz stanu udzielają pomocy nowym mieszkańcom wandejskim oraz nakłaniają ich do zapisu na wandejską listę dyskusyjną. Komisarz ludowy obowiązany jest do informowania opinii publicznej o udzielanej nowym mieszkańcom pomocy.

Rozdział X
Komisarz ludowy aktywności

Art. 107.
Komisarz ludowy aktywności może określić w drodze edyktu, realizując wolę Ludu Pracującego wyrażaną w niniejszym rozdziale, szczegółowe zasady wypłacania nagród finansowych i przeprowadzania konkursów.

Art. 108.
Komisarz ludowy do kultury w drodze postanowienia:
1) powołuje i odwołuje sekretarzy stanu;
2) dokonuje wydatków ze aktywizacyjnego rachunku wydzielonego;
3) zarządza i rozstrzyga konkursy.

Art. 109.
Nagrody finansowe z aktywizacyjnego rachunku wydzielonego komisarz ludowy aktywności wypłaca się na wniosek zainteresowanego lub osoby trzeciej albo z urzędu. Nagrody finansowe wypłaca się w szczególności: ludziom kultury i sztuki, organizatorom imprez sportowych i zawodnikom, aktywnym uczestnikom wandejskiej listy dyskusyjnej oraz innych miejsc publicznych. Określając wysokość nagrody finansowej komisarz ludowy powinien kierować wandnością nagradzanego dzieła lub nagradzanej działalności.

Art. 110.
Na tych samych zasadach nagrody finansowe wypłaca się mieszkańcom wandejskim promującym Mandragorat Wandystanu.

Art. 111.
Wydatków z aktywizacyjnego rachunku wydzielonego na działalność komisariatu ludowego komisarz dokonuje według swojego uznania, kierując się interesem państwa. Wydatkami na działalność komisariatu ludowego są w szczególności wynagrodzenia sekretarzy stanu.

Art. 112.
Komisarz ludowy aktywności może organizować konkursy. Przedmiotem konkursu może być w szczególności: stworzenie dzieła z zakresu kultury lub sztuki albo wykonanie pracy użyteczności publicznej. Komisarz ludowy w postanowieniu o zarządzeniu konkursu określa jego zasady, może ustanowić żiri.

Art. 113.
Laureatom konkursu nagrodę wypłaca się stosując odpowiednio przepisy artykułów poprzedzających dotyczące nagród finansowych.

Art. 114.
Komisarz ludowy aktywności lub upoważniony sekretarz stanu, niezależnie istniejących inicjatyw prywatnych albo inicjatyw innych organów państwa, organizuje imprezy kulturalne i sportowe oraz promuje Mandragorat Wandystanu. Komisarz ludowy obowiązany jest do informowania opinii publicznej o poczynionych w tym zakresie działaniach.

Rozdział XI
Komisarz ludowy sprawiedliwości

Art. 115.
Komisarz ludowy sprawiedliwości, realizując wolę Ludu Pracującego wyrażaną w niniejszym rozdziale, może określić w drodze edyktu zasady prowadzenia karnego postępowania przygotowawczego przez prokuratorów ludowych a ponadto określić szczegóły dotyczące odznaczenia „Chałwa Wszystkim Dobrym Milicjantom Obywatlelskim”.

Art. 116.
Komisarz ludowy sprawiedliwości w drodze postanowienia:
1) powołuje i odwołuje prokuratorów ludowych;
2) przejmuje prowadzenie karnego postępowania przygotowawczego wszczętego przez funkcjonariusza Urzędu Cenzury, Służby Bezpieczeństwa albo prokuratora ludowego.
3) przekazuje prowadzenie przejętego karnego postępowania przygotowawczego prokuratorowi ludowemu albo decyduje o osobistym prowadzeniu sprawy;
4) nadaje odznaczenie „Chałwa Wszystkim Dobrym Milicjantom Obywatelskim”

Art. 117.
Komisarz ludowy sprawiedliwości lub upoważniony prokurator ludowy w drodze postanowienia:
1) wnoszą o zastosowanie środka zapobiegawczego;
2) wnoszą akty oskarżenia.
3) umarzają karne postępowanie przygotowawcze.

Art. 118.
Komisarz sprawiedliwości lub upoważniony prokurator prowadzą karne postępowanie przygotowawcze. Jeżeli postanowienie o powołaniu prokuratora nie stanowi inaczej uważa się że prokurator jest upoważniony do wszczynania postępowań co do każdego przestępstwa lub wykroczenia co do którego postępowanie się jeszcze nie toczyło.

Art. 119.
Wydatków z rachunku wydzielonego komisariatu sprawiedliwości na działalność komisariatu ludowego komisarz dokonuje według swojego uznania, kierując się interesem państwa. Wydatkami na działalność komisariatu ludowego są w szczególności wynagrodzenia prokuratorów ludowych.

Rozdział XII
Komisarz ludowy spraw informatycznych

Art. 120.
Komisarz ludowy spraw informatycznych, realizując wolę Ludu Pracującego wyrażaną w niniejszym rozdziale, może określić w drodze edyktu szczegółowe zasady funkcjonowania ludowego systemu informatycznego, w zakresie, w jakim systemem tym zarządza.

Art. 121.
Komisarz ludowy spraw informatycznych w drodze postanowienia:
1) powołuje i odwołuje sekretarzy stanu;
2) dokonuje wydatków z informatycznego rachunku wydzielonego.

Art. 122.
Komisarz ludowy spraw informatycznych zarządza ludowym systemem informatycznym w zakresie określonym edyktem mandragora jutrzenki. W tym podejmuje faktyczne działania władcze, chyba że byłby one sprzeczne z prawem powszechnie obowiązującym.

Art. 123.
Wydatków z informatycznego rachunku wydzielonego na działalność komisariatu ludowego komisarz dokonuje według swojego uznania, kierując się interesem państwa. Wydatkami na działalność komisariatu ludowego są w szczególności wynagrodzenia sekretarzy stanu.

Rozdział XIII
Komisarz ludowy spraw zagranicznych

Art. 124.
Komisarz ludowy spraw zagranicznych, realizując wolę Ludu Pracującego wyrażaną w niniejszym rozdziale, może określić w drodze edyktu szczegółowe zasady funkcjonowania wandejskich przedstawicielstw dyplomatycznych.

Art. 125.
Komisarz ludowy spraw zagranicznych w drodze postanowienia:
1) powołuje i odwołuje sekretarzy stanu;
2) dokonuje wydatków z rachunku wydzielonego komisariatu spraw zagranicznych.

Art. 126.
Wydatków z rachunku wydzielonego komisariatu spraw zagranicznych na działalność komisariatu ludowego oraz wandejskich placówek dyplomatycznych komisarz dokonuje według swojego uznania, kierując się interesem państwa. Wydatkami na działalność komisariatu ludowego są w szczególności wynagrodzenia ambasadorów, sekretarzy stanu oraz innych pracowników placówek dyplomatycznych.

Art. 127.
Komisarz ludowy spraw zagranicznych a w zakresie upoważnienia także sekretarz stanu:
1) prowadzą pod kierownictwem Prezydenta Mandragoratu Wandystanu politykę wandejską politykę zagraniczną;
2) informują Lud Pracujący Wandejskiech Miast i Wsi o sytuacji międzynarodowej
3) wspierają działalność wandejskich placówek dyplomatycznych,
4) udzielają pomocy obywatelom i rezydentom wandejskim za granicą.

Rozdział XIV
Zastępcy komisarzy ludowych

Art. 128.
Urząd zastępcy komisarza ludowego pełni jeden z pozostałych komisarzy ludowych albo sekretarz stanu, a w przypadku komisariatu ludowego spraw zagranicznych prokurator ludowy.

Art. 129.
Urząd zastępcy komisarza ludowego pełni ten komisarz ludowy, który po stwierdzeniu okresowej nieobecności komisarza ludowego pierwszy wyrazi taką wolę, jeżeli nie wyznaczono zastępcy komisarza ludowego; postanowienie o o wyrażeniu woli na pełnienie obowiązków komisarza ludowego publikuje się w jednostce redakcyjnej Dziennika Ustaw właściwej dla postanowień zastępowanego komisarza ludowego.

Art. 130.
Zastępca komisarza ludowego pełni obowiązki komisarza ludowego podczas jego okresowej nieobecności.

Art. 131.
Zastępca komisarza ludowego, podczas okresowej nieobecności komisarza ludowegomoże, w drodze postanowienia, zrzec się urzędu i powołać na ten urząd inną uprawnioną osobę. Postanowienie o którym mowa w niniejszym artykule publikuje się w jednostce redakcyjnej Dziennika Ustaw właściwej dla postanowień zastępowanego komisarza ludowego.

Art. 132.
Okresowa nieobecność komisarza ludowego trwa nie dłużej niż miesiąc.

CZĘŚĆ TRZECIA
KOPETENCJE POZOSTAŁYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTOWEJ

Rozdział XV
Sarmacka Armia Ludowa

Art. 133.
Sarmacka Armia Ludowa jest zbrojnym ramieniem Ludu Pracującego Mandragoratu Wandystanu. Prowadząc wojnę niesie pokój ludowy.

Art. 134.
Sarmacka Armia Ludowa jest formacja zbrojną, umundurowaną.


Art. 135.
Zwierzchnikiem Sarmackiej Armii Ludowej jest Prezydent Mandragoratu Wandystanu.

Art. 136.
Na czele Sarmackiej Armii Ludowej stoi głównodowodzący Sarmackiej Armii Ludowej. Przysługuje jemu z mocy prawa stopień wojskowy podpułkownika, a po złożeniu z urzędu stopień wojskowy majora.

Art. 137.
Głównodowodzący Sarmackiej Armii Ludowej w drodze postanowienia:
1) tworzy i znosi oddziały Sarmackiej Armii Ludowej
2) powołuje i odwołuje dowódców oddziałów Sarmackiej Armii Ludowej
3) nadaje i odbiera stopie wojskowe
4) dokonuje wydatków z wojskowego rachunku wydzielonego;
5) zwraca się do Prezydenta Mandragoratu Wandystanu z wnioskiem o wyrażenie zgody na odebranie stopnia oficerskiego.

Art. 138.
Stopniami wojskowymi są w hierarchii od najniższego do najwyższego:
1) szeregowy;
2) starszy szeregowy;
3) kapral;
4) plutonowy;
5) sierżant;
6) starszy sierżant;
7) podporucznik;
8) porucznik;
9) kapitan;
10) major;
11) podpułkownik

Art. 139.
Podoficerem jest żołnierz o stopniu wyższym niż starszy szeregowy i nie wyższym niż starszy sierżant.

Art. 140.
Oficerem jest żołnierz o stopniu wyższym niż starszy sierżant

Art. 141.
Odebranie stopnia wojskowemu podoficerowi wymaga zgody Prezydenta Mandragoratu Wandystanu.

Art. 142.
Naczelny Dowódca kieruje Sarmacką Armią Ludową w czasie pokoju i wojny. Wydaje rozkazy.

Art. 143.
Dowódcy oddziałów kierują oddziałami Sarmackiej Armii Ludowej. Wydają rozkazy.

Art. 144.
Wydatków z wojskowego rachunku wydzielonego Głównodowodzący Sarmackiej Armii Ludowej dokonuje według swojego uznania kierując się interesem państwa. Na wydatki składa się w szczególności żołd żołnierzy.

Rozdział XVI
Służba Bezpieczeństwa

Art. 145.
Służba Bezpieczeństwa strzeże bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego Mandragoratu Wandystanu. W tym celu:
1) zdobywa, analizuje, przetwarza i przekazuje właściwym organom informacje mogące mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Mandragoratu Wandystanu;
2) rozpoznaje i przeciwdziała zagrożeniom zewnętrznym państwa;
3) rozpoznaje , zapobiega i zwalcza zagrożenia godzące w bezpieczeństwo wewnętrzne, stabilność i integralność państwa;
4) gromadzi informacje na temat mieszkańców świata wirtualnego ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wandejskich;
5) rozpoznaje i analizuje zagrożenia występujące w rejonach napięć, konfliktów i kryzysów międzynarodowych, mających wpływ na bezpieczeństwo państwa oraz podejmuje dziania mające na celu eliminowanie tych zagrożeń.

Art. 146.
Służba Bezpieczeństwa ściga sprawców przestępstw i wykroczeń ściganych z oskarżenia publicznego.

Art. 147.
Służba Bezpieczńestwa jest formacja zbrojną, nieumundurowaną.

Art. 148.
Służba Bezpieczeństwa posiada osobowość prawną.

Art. 149.
Zwierzchnikiem Służby Bezpieczeństwa jest Prezydent Mandragoratu Wandystanu.

Art. 150.
Na czele służby bezpieczeństwa stoi szef Służby Bezpieczeństwa.

Art. 151.
Szef służby bezpieczeństwa w drodze postanowienia:
1) powołuje i odwołuje funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa;
2) powołuje i odwołuje tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa;
3) udostępnia dokumenty Służby Bezpieczeństwa organom władzy ludowej;
4) ujawnia dokumenty Służby Bezpieczeństwa;
5) przejmuje prowadzenie karnego postępowania przygotowawczego wszczętego przez upoważnionego funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa;
6) przekazuje prowadzenie przejętego karnego postępowania przygotowawczego uprawnionemu funkcjonariuszowi Służby Bezpieczeństwa albo decyduje o osobistym prowadzeniu sprawy;
7) dokonuje wydatków z rachunku wydzielonego Służby Bezpieczeństwa;
8) zwraca się do Prezydenta Mandragoratu Wandystanu z wnioskiem o wyrażenie zgody na ujawnienie dokumentów Służby Bezpieczeństwa.

Art. 152.
Wszystkie dokumenty i postanowienia szefa i funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa są ściśle tajne, chyba że ustawa stanowi inaczej. Dokumenty ściśle tajne publikuje się na zamkniętej liście dyskusyjnej Służby Bezpieczeństwa albo zamkniętej skrzynce pocztowej. Dostęp do dokumentów ściśle tajnych posiadają Prezydent Mandragoratu Wandystanu, Szef Służby Bezpieczeństwa, upoważnieni funkcjonariusze oraz jako dzierżyciel listy dyskusyjnej albo skrzynki pocztowej Mandragor Jutrzenki.

Art. 153.
W uzasadnionych interesem państwa okolicznościach szef Służby Bezpieczeństwa może udostępnić konkretne dokumenty Służby Bezpieczeństwa organom władzy ludowej. Dokumenty takie z mocy prawa są tajne. Dostęp do tych dokumentów mają podmioty uprawnione do dostępu do dokumentów ściśle tajnych a także wskazane w postanowieniu szefa Służby Bezpieczeństwa organy władzy ludowej, którym dokumenty są udostępnione.

Art. 154.
W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Prezydenta Mandragoratu Wandystanu szef Służby Bezpieczeństwa może ujawnić dokumenty Służby Bezpieczeństwa. Dokumenty takie upublicznia się na wandejskiej liście dyskusyjnej.

Art. 155.
Wydatków z rachunku wydzielonego Służby Bezpieczeństwa Szef Służby Bezpieczeństwa dokonuje według swojego uznania kierując się interesem państwa. Na wydatki składają się w szczególności wynagrodzenia funkcjonariuszy i tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa.

Art. 156.
Szef lub upoważniony funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa w drodze postanowienia:
1) wnoszą o zastosowanie środka zapobiegawczego;
2) wnoszą w zakresie przestępstw akty oskarżenia a w zakresie wykroczeń wnioski o ukaranie
3) umarzają karne postępowanie przygotowawcze.

Art. 157.
Szef lub upoważniony funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa prowadzą karne postępowanie przygotowawcze.

Art. 158.
Szef lub upoważniony funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa prowadzą inne działania leżące w kompetencji Służby Bezpieczeństwa.

Rozdział XVII
Milicja obywatelska

Art. 159.
Milicję obywatelską tworzą wszyscy obywatele wandejscy.

Art. 160.
Na czele milicji obywatelskiej stoi komisarz ludowy sprawiedliwości

Art. 161.
Funkcjonariusz milicji obywatelskiej kieruje obywatelskie akty oskarżenia a także obywatelskie wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych, jeżeli co do tego samego czynu tego samego sprawy nie wszczęto postępowania przygotowawczego.

Art. 162.
W razie prawomocnego skazania sprawcy przestępstwa lub wykroczenia komisarz ludowy sprawiedliwości nadaje funkcjonariuszowi Milicji Obywatelskiej, który wniósł akt oskarżenia odznakę „Chałwa Wszystkim Dobrym Milicjantom Obywatelskim”.

Art. 163.
Odznakę „Chałwa Wszystkim Dobrym Milicjantom Obywatelskim” komisarz ludowy sprawiedliwości może nadać także inne wzorowe wykazanie się postawę obywatelską.

Rozdział XVIII
Ludowy Uniwersytet Wandejski

Art. 164.
Na czele Ludowego Uniwersytetu Wandejskiego stoi rektor.

Art. 165.
Rektor w drodze postanowienia:
1) ustanawia i znosi wydziały;
2) powołuje i odwołuje dziekanów;
3) nadaje tytuł naukowy doktora;
4) uznaje tytuł naukowy doktora posiadany w innym państwie wirtualnym;
5) zwraca się do Prezydenta Mandragoratu Wandystanu z wnioskiem o nadanie tytułu profesora;
6) dokonuje wydatków z uniwersyteckiego rachunku wydzielonego.

Art. 166.
Na czele Wydziału stoi Dziekan

Art. 167.
Dziekan w drodze postanowienia:
1) nadaje tytuł zawodowy magistra
2) uznaje tytuł zawodowy magistra posiadany w innym państwie wirtualnym

Art. 168.
Tytułem zawodowym jest tytuł magistra a tytułami naukowymi są tytuł doktora i profesora.
Warunkiem uzyskania tytułu zawodowego magistra jest co najmniej obrona pisemnej pracy magisterskiej. Warunkiem uzyskania tytułu naukowego doktora jest co najmniej obrona pisemnej pracy doktorskiej. Warunkiem uzyskania tytułu naukowego profesora jest znaczny wkład w naukę wandejską. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do uznania zagranicznych tytułów naukowych i zawodowych.

Art. 169.
Wydatków z uniwersyteckiego rachunku wydzielonego rektor dokonuje według swojego uznania kierując się interesem nauki wandejskiej. Na wydatki Ludowego Uniwersytetu Wandejskiego składają się w szczególności wynagrodzenia pracowników i stypendia socjalne i naukowe.

CZĘŚĆ CZWARTA
KOPETENCJE POZOSTAŁYCH ORGANÓW WŁADZY LUDOWEJ

Rozdział XIX
Churał Ludowy

Art. 170.
Churał Ludowy jest naczelnym organem prawodawczym Mandragoratu Wandystanu.

Art. 171.
Churał Ludowy podejmuje uchwały większością głosów. Z inicjatywą uchwały Churału Ludowego może wystąpić każdy obywatel.

Art. 172.
Churał Ludowy uchwala ustawy konstytucyjne, ustawy oraz swój regulamin, podejmuje uchwały w pozostałych sprawach. Ustawa konstytucyjna wymaga podpisu obojga mandragorów.

Rozdział XX
Trybun ludowy

Art. 173.
Trybun ludowy w drodze postanowienia:
1) powołuje i odwołuje swojego zastępce;
2) powołuje i odwołuje sekretarzy trybuna ludowego;
3) decyduje o przeprowadzeniu plebiscytu w sprawie wyrażenia przez lud pracujący zgody na obowiązywanie nowo uchwalonej ustawy konstytucyjnej albo ustawy;
4) decyduje o przeprowadzeniu plebiscytu w sprawie odwołanie z urzędu Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, cenzora, pretora albo kwiatona;
5) odwołuje cenzora na skutek jego przedłużającej się nieobecności;
6) dokonuje wydatków z parlamentarnego rachunku wydzielonego;
7) stwierdza początek i koniec okresowej nieobecności trybuna ludowego;
8) zrzeka się urzędu.

Art. 174.
Wydatków z parlamentarnego rachunku wydzielonego trybun ludowy dokonuje według swojego uznania kierując się interesem państwa i dobrem wandejskiego parlamentaryzmu. Na wydatki z parlamentarnego rachunku wydzielonego składają się w szczególności wynagrodzenia sekretarzy trybuna ludowego oraz zwrot w całości lub części wydatków związanym z pełnieniem mandatu przez kwiatonów Churału Ludowego.

Art. 175.
Trybun ludowy przewodniczy Churałowi Ludowemu i prowadzi jego obrady.

Art. 176.
Trybun ludowy zarządza Dziennikiem Ustaw.

Art. 177.
Trybun ludowy lub upoważniony sekretarz trybuna ludowego publikuje w Dzienniku Ustaw teksty jednolite aktów władzy ludowej a także przekreśla tytuły uchylonych aktów władzy ludowej.

Rozdział XXI
Zastępca trybuna ludowego

Art. 178.
Zastępcą trybuna ludowego jest jeden z kwiatonów.

Art. 179.
Zastępca trybuna ludowego podczas okresowej nieobecności trybuna ludowego pełni jego obowiązki w zakresie:
1) wydawania postanowień w przedmiocie powoływania i odwoływania sekretarzy trybuna ludowego;
2) wydawania postanowień w przedmiocie dokonania wydatków z parlamentarnego rachunku wydzielonego;
3) prowadzenia obrad Churału Ludowego;
4) publikowania w Dzienniku Ustaw tekstów jednolitych aktów władzy ludowej a także przekreślania tytułów uchylonych aktów władzy ludowej.

Art. 180.
Zastępca trybuna ludowego, podczas okresowej nieobecności Trybuna Ludowego może, w drodze postanowienia, zrzec się urzędu i powołać na ten urząd innego kwiatona. Postanowienie o którym mowa w niniejszym artykule publikuje się w jednostce redakcyjnej Dziennika Ustaw właściwej dla postanowień trybuna ludowego.

Art. 181.
Okresowa nieobecność trybuna ludowego trwa nie dłużej niż miesiąc.

Rozdział XXII
Urząd Cenzury

Art. 182.
Cenzor w drodze postanowienia:
1) powołuje i odwołuje inspektorów ludowych;
2) decyduje o przeprowadzeniu plebiscytu w sprawie odwołania z urzędu trybuna ludowego;
3) nadaje obywatelstwo wandejskie budowniczym państwa wandejskiego;
4) odbiera obywatelstwo aktywnym uczestnikom państw obcych;
5) odwołuje Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, trybuna ludowego, pretora oraz kwiatona Churału Ludowego na skutek ich przedłużającej się nieobecności;
6) przejmuje prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia wszczętego przez upoważnionego inspektora ludowego;
7) przekazuje prowadzenie przejętego karnego postępowania przygotowawczego inspektorowi ludowemu ludowemu albo decyduje o osobistym prowadzeniu sprawy;
8) zrzeka się urzędu.

Art. 183.
Wydatków z cenzorskiego rachunku wydzielonego cenzor dokonuje według swojego uznania kierując się interesem państwa. Na wydatki Urzędu Cenzury składają się w szczególności wynagrodzenia inspektorów ludowych oraz nagrody pieniężne przyznawane wraz z nadaniem obywatelstwa.

Art. 184.
Cenzor lub upoważniony inspektor ludowy w drodze postanowienia:
1) wnoszą o zastosowanie środka zapobiegawczego;
2) wnoszą akty oskarżenia;
3) umarzają postępowanie.

Art. 185.
Cenzor lub upoważniony inspektor ludowy prowadzą karne postępowanie przygotowawcze.

Art. 186.
Inspektorzy ludowi wykonują zlecone przez cenzora zadania z zakresu kontroli państwowej oraz czynności przygotowawczych w przedmiocie nadania albo odebrania obywatelstwa wandejskiego.

Rozdział XXIII
Sąd Ludowy

Art. 187.
Sąd Ludowy sprawuje wymiar sprawiedliwości.

Art. 188.
Pretor w drodze postanowienia:
1) powołuje i odwołuje sędziów ludowych;
2) dokonuje wydatków z sądowego rachunku wydzielonego;
3) zrzeka się urzędu.

Art. 189.
Wydatków z sądowego rachunku wydzielonego pretor dokonuje według swojego uznania kierując się interesem wymiaru sprawiedliwości. Na wydatki Sądu Ludowego składają się w szczególności wynagrodzenia sędziów ludowych.

Art. 190.
Pretor oraz upoważnieni sędziowie ludowi wydają wyroki w imieniu Mandragoratu Wandystanu.

Art. 191.
Pretor oraz upoważnieni sędziowie ludowi w drodze postanowienia:
1) decydują o zastosowaniu środków zapobiegawczych;
2) decydują o przebiegu postępowania sądowego.

Art. 192.
Środkami zapobiegawczymi:
1) tymczasowy nadzór;
2) tymczasowy areszt.

Art. 193.
Środki zapobiegawcze orzeka się na wniosek uprawnionego podmiotu, jeżeli istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego czynu zabronionego i uzasadnione przypuszczenie, że podejrzany będzie rażąco naruszał porządek prawny przez wydaniem wyroku przez Sąd Ludowy. Stosuje się tylko taki środek zapobiegawczy, który jest niezbędny.

Art. 194.
Środek zapobiegawczy orzeka się na nie dłużej niż tydzień.

Art. 195.
Środek zapobiegawczy można przedłużyć o nie dłużej niż tydzień. Środek zapobiegawczy przedłuża się jedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach.

Art. 196.
Ponowne przedłużenie środka zapobiegawczego wobec tego samego czynu tego samego sprawcy jest niedopuszczalne.

Art. 197
Jeżeli stosowanie środka zapobiegawczego przestało być niezbędne z środka zapobiegawczego zwalnia się podejrzanego niezwłocznie.

Art. 198.
Do tymczasowego nadzoru przepis art. 21 ust. 2 kodeksu karnego stosuje się odpowiednio.

Art. 199.
Do tymczasowego aresztu przepis art. 22 ust. 2 kodeksu karnego stosuje się odpowiednio.

Rozdział XXIV
Kolektyw Mandragorski

Art 200.
Kolektywem Mandragorskim są jednomyślni mandragor jutrzenki i mandragor socjogramu.

Art. 201.
Kolektyw Mandragorski w drodze edyktu na wniosek Prezydenta Mandragoratu Wandystanu
ustanawia i znosi ordery i inne odznaczenia państwowe.

Art. 202.
Kolektyw Mandragorski w drodze postanowienia:
1) wyraża zgodę na nadanie tytułu awangardy proletariatu, jeżeli ustawa takiej zgody wymaga;
2) wyraża zgodę na nadanie Orderu Czerwonej Gwiazdy;
3) wyraża zgodę na odebranie tytułu awangardy proletariatu;
4) wyraża zgodę na odebranie orderu lub innego odznaczenia państwowego;
5) wyraża zgodę na skorzystanie przez Prezydenta Mandragoratu Wandystanu z prawa łaski.

Art. 203.
Kolektyw Mandragorski, jeżeli jest to niezbędne do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania państwa podejmuje w zastępstwie Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, trybuna ludowego, cenzora lub pretora określone działania, do których organy te są zobowiązane konstytucją, a których zaniechały. W tym celu stosując odpowiednio przepisy niniejszej ustawy Kolektyw Mandragorski wydaje edykty i postanowienia. Akty władcze władzy ludowej wydawane w zastępstwie wymienionych w zdaniu pierwszym organów władzy ludowej publikowane są we właściwych dla tych organów jednostkach redakcyjnych Dziennika Ustaw.

Rozdział XXV
Mandragor socjogramu

Art. 204.
Mandragor socjogramu pełni obowiązki Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, trybuna ludowego, cenzora oraz pretora przez okres opróżnienia tych urzędów.

Art. 205.
Mandragor Socjogramu w drodze postanowienia:
1) powołuje i odwołuje dekamerona socjogramu;
2) powołuje i odwołuje sekretarzy Kancelarii Mandragora Socjogramu;
3) podpisuje ustawy konstytucyjne;
4) zarządza wybory i plebiscyty,
5) ogłasza wyniki wyborów i plebiscytów,
6) dokonuje wydatków z rachunku wydzielonego mandragora socjogramu;
7) stwierdza przedłużającą się nieobecność mandragora jutrzenki;
8) stwierdza okresową nieobecności mandragora jutrzenki;
9) stwierdza początek i koniec okresowej nieobecności mandragora socjogramu;
10) wyznacza swojego następcę;
11) zrzeka się urzędu.

Art. 206.
Wydatków z rachunku wydzielonego mandragora socjogramu dokonuje się swobodnie. Na wydatki z rachunku wydzielonego mandragora socjogramu składają się w szczególności wynagrodzenia sekretarzy Kancelarii Mandragora Socjogramu.

Art. 207.
Mandragor socjogramu wyznacza na dekamerona socjogramu jednego z dekameronów albo mandragora jutrzenki.

Art. 208.
Mandragor socjogramu może wyznaczyć na dekamerona socjogramu jednego z mandragorów seniorów, jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności.

Art. 209.
Mandragor socjogramu stwierdza okresową nieobecność mandragora jutrzenki, jeżeli mandragor jutrzenki krótkotrwale nieobecny a nie stwierdził początku swojej okresowej nieobecności.

Art. 210.
Mandragor socjogramu wyznacza swojego następcę i zrzeka się urzędu po zasięgnięciu opinii mandragora jutrzenki.

Art. 211.
Urząd mandragora socjogramu obejmuje mandragor jutrzenki, jeżeli mandragor socjogramu zrzekł się urzędu a nie wyznaczył uprzednio następcy, albo wyznaczając następcę nie zasięgnął opinii mandragora jutrzenki.

Art. 212.
Mandragor socjogramu, podczas przedłużajcej się nieobecności mandragora jutrzenki pełni jego obowiązki, jeżeli mandragor jutrzenki nie wyznaczył dekamerona wszechjutrzni

Rozdział XXVI
Dekameron socjogramu

Art. 213.
Dekameron socjogramu pełni obowiązki mandragora socjogramu podczas jego okresowej lub przedłużającej się nieobecności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 214.
Dekameron socjogramu nie wydaje postanowień w przedmiocie wyznaczenie następcy mandragora socjogramu i zrzeczenia się przez mandragora socjogramu urzędu.

Rozdział XXVII
Mandragor jutrzenki

Art. 215.
Mandragor jutrzenki w drodze edyktu przekazuje komisarzowi ludowemu spraw informatycznych zarząd nad ludowym systemem informatycznym a także określa zakres tego zarządu.

Art. 216.
Mandragor jutrzenki w drodze edyktu określa zasady funkcjonowania dodatkowego systemu informatycznego Mandragoratu Wandystanu.

Art. 217.
Mandragor jutrzenki w drodze edyktu może przekazać komisarzowi ludowemu spraw informatycznych zarząd nad dodatkowym systemem informatycznym Mandragoratu Wandystanu a także określa zakres tego zarządu.

Art. 218.
Dodatkowy system informatyczny winien:
1) znajdować się nad odrębnym od ludowego systemu informatycznego serwerze;
2) zawierać co najmniej podstawowe dane dotyczące państwa wandejskiego;
3) zawierać treść konstytucji, ustaw konstytucyjnych, umów międzynarodowych i ustaw.

Art. 219.
Mandragor jutrzenki w drodze edyktu określa płatne czynności ludowego systemu gospodarczego.

Art. 220.
Mandragor jutrzenki wydając edykty o których mowa w dwóch artykułach poprzedzających w miarę potrzeby zasięga opinii architekta systemu.

Art. 221 .
Mandragor jutrzenki w drodze postanowienia:
1) powołuje i odwołuje dekamerona wszechjutrznki;
2) powołuje i odwołuje sekretarzy Kancelarii Mandragora Jutrzenki;
3) powołuje i odwołuje architekta systemu;
4) może powołać i odwołuje kata ludowego;
5) może powołać i odwołuje komornika ludowego;
6) podpisuje ustawy konstytucyjne;
7) dokonuje wydatków z rachunku wydzielonego mandragora jutrzenki;
8) stwierdza opróżnienie urzędu Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, trybuna ludowego, cenzora oraz pretora,
9) stwierdza rozwiązanie z mocy prawa Churału Ludowego;
10) stwierdza nabycie z mocy prawa tytułu sekretara przez Prezydenta Mandragoratu Wandystanu,
11) stwierdza nabycie z mocy prawa tytułu mandragora seniora;
12) stwierdza niedziałanie ludowego systemu informatycznego uniemożliwiającą publikacje w Dzienniku Ustaw;
13) stwierdza przedłużającą się nieobecność mandragora socjogramu;
14) stwierdza okresową nieobecności Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, trybuna ludowego oraz mandragora socjogramu;
15) stwierdza początek i koniec okresowej nieobecności mandragora jutrzenki;
16) wyznacza swojego następcę;
17) zrzeka się urzędu.

Art. 222.
Wydatków z rachunku wydzielonego mandragora jutrzenki dokonuje się swobodnie. Na wydatki z rachunku wydzielonego mandragora jutrzenki składają się w szczególności wynagrodzenia sekretarzy Kancelarii Mandragora Jutrzenki, budowniczych systemu a także kata ludowego i komornika ludowego.

Art. 223.
Mandragor jutrzenki wyznacza na dekamerona wszechjutrzni jednego z dekameronów albo mandragora socjogramu.

Art. 224.
Mandragor jutrzenki może wyznaczyć na dekamerona wszechjutrzni jednego z mandragorów seniorów, jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności.

Art. 225.
Mandragor socjogramu stwierdza okresową nieobecność Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, trybuna ludowego oraz mandragora socjogramu, jeżeli urzędnik ten jest krótkotrwale nieobecny a nie stwierdził początku swojej okresowej nieobecności.

Art. 226.
Mandragor socjogramu wyznacza swojego następcę i zrzeka się urzędu po zasięgnięciu opinii mandragora socjogramu.

Art. 227.
Urząd mandragora jutrzenki obejmuje mandragor socjogramu, jeżeli mandragor jutrzenki zrzekł się urzędu a nie wyznaczył uprzednio następcy, albo wyznaczając następcę nie zasięgnął opinii mandragora socjogramu.

Art. 228.
Mandragor jutrzenki, podczas przedłużajcej się nieobecności mandragora socjogramu pełni jego obowiązki, jeżeli mandragor socjogramu nie wyznaczył dekamerona socjogramu.

Art 229.
Mandragor jutrzenki wydaje, uchyla i zmienia postanowienia architekta systemu w drodze postanowienia. Postanowienia, o których mowa w niniejszym artykule publikuje się w jednostce redakcyjnej Dziennika Ustaw właściwej dla postanowień architekta systemu.

Rozdział XXVIII
Dekameron socjogramu

Art. 230.
Dekameron wszechjutrzni pełni obowiązki mandragora jutrzenki podczas jego okresowej lub przedłużającej się nieobecności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 231.
Dekameron wszechjutrzni nie wydaje postanowień w przedmiocie wyznaczenie następcy mandragora jutrzenki i zrzeczenia się przez mandragora jutrzenki urzędu.

Art. 232.
Dekameron wszechjutrzni prowadzi rejestr urzędników wykonujących władzę ludową.

Rozdział XXIX
Architekt systemu

Art. 233.
Architekt systemu w drodze postanowienia:
1) powołuje i odwołuje budowniczych systemu;
2) przekazuje z rezerw Ludowego Banku Wandystanu na niewydzielony rachunek Skarbu Państwa środki pieniężne w określonej postanowieniem kwocie.

Art. 234.
Architekt systemu podlegając kierownictwu mandragora jutrzenki zarządza:
1) ludowym systemem gospodarczym i ewidencji ludności;
2) ludowym systemem informatycznym w pozostałym zakresie nieprzekazanym w drodze edyktu komisarzowi ludowemu spraw informatycznych.

Art. 235.
W zakresie określonym w artykule poprzedzającym architekt systemu podejmuje faktyczne działania władcze, chyba że byłyby one sprzeczne z prawem powszechnie obowiązującym.

Art. 236.
Budowniczowie systemu pomagają architektowi systemu w wykonywaniu zadań określonych w dwóch artykułach poprzedzających. Budowniczowie systemu podlegają kierownictwu architekta systemu.

Art. 237.
Architekt systemu zarządza Ludowym Bankiem Wandystanu. Z tego tytułu przysługuje mu tytuł Prezesa Ludowego Banku Wandystanu.

Art. 238.
Architekt systemu z urzędu przekazuje z środki pieniężne z rezerw Ludowego Banku Wandystanu z urzędu lub na wniosek komisarza ludowego finansów

Rozdział XXX
Kat ludowy

Art. 239.
Kat ludowy w drodze postanowienia wykonuje prawomocne wyroki Sądu Ludowego w sprawach karnych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 240.
Urząd kata ludowego pełni architekt systemu, chyba że mandragor jutrzenki powołał na ten urząd inną osobę.

Rozdział XXXI
Komornik ludowy

Art. 241.
Komornik ludowy w drodze postanowienia wykonuje prawomocne wyroki Sądu Ludowego w sprawach cywilnych, chyba że doszło do ich dobrowolnego wykonania przez stronę.

Art. 242.
Przepis artykułu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do wykonania kar o charakterze majątkowym orzeczonych prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowegow sprawach karnych.

Art. 243.
Urząd komornika ludowego pełni architekt systemu, chyba że mandragor jutrzenki powołał na ten urząd inną osobę.


CZĘŚĆ PIĄTA
POSTĘPOWANIE PO WYDANIU AKTÓW WŁADZY LUDOWEJ

Rozdział XXXII
Wykonalność aktów władzy ludowej

Art. 244.
Akty władzy ludowej są wykonalne z chwilą ich prawidłowego ogłoszenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 245.
Jeżeli z treści aktu władzy ludowej wynika chwila jego wykonalności, to akt ten jest wykonalny z chwilą określoną w jego treści, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 246.
Wyroki i postanowienia Sądu Ludowego są wykonalne z chwilą ich uprawomocnienia.

Art. 247.
Wyroki i postanowienia Sądu Ludowego uprawomocniają się z upływem siedmiu dni od ich prawidłowego ogłoszenia, jeżeli nie złożono od wyroku lub postanowienia skargi do mandragora jutrzenki. Wyroku i postanowienia Sądu Ludowego uprawomocniają się z chwilą odmowy rozpoznania skargi lub z chwilą jej oddalenia.

Art. 248.
Przepis artykułu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do:
1) postawień cenzora w przedmiocie odebrania obywatelstwa;
2) wydanych w okresie wyborczym postanowień cenzora w przedmiocie nadania obywatelstwa.

Art. 249.
Prawomocny wyrok Sądu Ludowego skazujący na karę banicji jest wykonalny, z siedmiu dni od jego uprawomocnienia albo z chwilą prawidłowego ogłoszenia postanowienia Prezydenta Mandragoratu Wandystanu o nieskorzystaniu z prawa łaski.

Art. 250.
Postanowienie cenzora albo trybuna ludowego w przedmiocie odwołania urzędnika państwowego na skutek jego przedłużającej staje się skuteczne, jeżeli urzędnik, którego postanowienie dotyczy, nie zgłosi sprzeciwu w terminie pięciu dni od dnia wydania tego postanowienia.

Rozdział XXXIII
Zaskarżalność aktów władzy ludowej

Art. 251.
Od aktów władzy ludowej przysługuje skarga do Sądu Ludowego, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 252.
Przepis artykułu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do zaniechań organów władzy ludowej.

Art. 253.
Legalność uchwalenia ustawy konstytucyjnej, ratyfikowania umowy międzynarodowej, uchwalenia ustawy oraz wydania edyktu może być przedmiotem skargi obywatela wandejskiego do mandragora jutrzenki.

Art. 254.
Zgodność z prawem wyższego rzędu umów międzynarodowych, ustaw i edyktów może być przedmiotem skargi obywatela wandejskiego do mandragora jutrzenki.

Art. 255.
Od orzeczeń kończących postępowanie sądowe przysługuje skarga do mandragora jutrzenki

Art. 256.
Od postanowień w przedmiocie nadania lub odebrania obywatelstwa przysługuje skarga do mandragora socjogramu.

Art. 257.
Mandragor jutrzenki może z urzędu badać legalność i zgodność z prawem wyższego rzędu wszystkich aktów władczych organów władzy ludowych. W takim przypadku na postanowienia, które stały się przedmiotem badania legalności i zgodności z prawem wyższego rzędu przez mandragora jutrzenki skarga do Sądu Ludowego nie przysługuje.

Art. 258.
Od niekończących postępowania postanowień Sądu Ludowego oraz Urzędu Cenzury skarga nie przysługuje. W takim wypadku przysługuje jedynie skarga na przewlekłość postępowania.

Art. 259.
Przepisy artykułu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do postanowień niekończących karnego postępowania przygotowawczego.

Art. 260.
Od wyroków mandragora jutrzenki wydanych na skutek skargi albo działania z urzędu skarga nie przysługuje.

Art. 261.
Od wyroków mandragora socjogramu wydanych na skutek skargi nie przysługuje skarga do Sądu Ludowego.

Art. 262.
Skarga przysługuje osobie, której akt władzy ludowej dotyczy a nadto każdemu obywatelowi.

ROZDZIAŁ XXXIV
Postępowanie przed sądem konstytucyjnym

Art. 263.
Mandragor jutrzenki na skutek zbadania legalności lub zgodności z prawem wyższego rzędu aktów władzy ludowej z urzędu bądź stwierdza legalność i zgodność z prawem aktu władzy ludowej bądź uchyla akt władzy ludowej w niezbędnej części.

Art. 264.
Mandragor jutrzenki na skutek zbadania legalności lub zgodności z prawem wyższego rzędu aktów władzy ludowej na skutek skargi bądź odmawia rozpoznania skargi bądź uwzględnia skargę lub ją oddala. W razie uwzględnienia skargi uchyla akt władzy ludowej w niezbędnej części.

ROZDZIAŁ XXXV
Postępowanie odwoławcze

Art. 264.
Organ odwoławczy w wyniku skargi bądź odmawia rozpoznania sprawy bądź uwzględnia lub oddala skargę. W razie uwzględnienia skargi uchyla zaskarżone postanowienie, chyba że ustawa stanowi inaczej. W sprawach karnych, cywilnych i w przedmiocie nadania lub odebrania obywatelstwa rozpoznaje sprawę i zmienia zaskarżone orzeczenie. W sprawach o zaniechanie organów władzy ludowej albo przewlekłość postępowania uwzględniając skargę nakazuje określone działania.

ROZDZIAŁ XXXVI
Wznowienie karnego postępowania przygotowawczego

Art. 266.
Sąd Ludowy w drodze postanowienia na wniosek organu karnego postępowania przygotowawczego zezwala na wznowienie przez ten organ umorzonego karnego postępowania przygotowawczego. Organ karnego postępowania przygotowawczego wznawia karne postępowanie przygotowawcze w drodze postanowienia.

ROZDZIAŁ XXXVII
Przepisy wprowadzające

Art. 267.
Uchyla się następujące akty prawne:
1) ustawę o jednostkach terytorialnych z dnia 26 lipca 2007 r.
2) ustawę o Ludowym Uniwersytecie Wandejskim z dnia 8 sierpnia 2007 r.
3) ustawę o Sarmackiej Armii Ludowej z dnia 3 września 2007 r.
4) ustawę o Służbie Bezpieczeństwa z dnia 9 grudnia 2007 r. z późniejszą nowelizacją z dnia 1 kwietnia 2008 r.
5) ustawę o dodatkowym systemie informatycznym Mandragoratu Wandystanu z dnia 6 marca 2008 r.
6) ustawę o wynagrodzeniach urzędników państwowych z dnia 24 marca 2008 r.

Art. 268.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rodzyny

Komentarze

 • Helmut Walterycz

  Au.

 • Defloriusz Dyman Wander

  Jaka ladna ustawa!

 • Andreas von Zenhorst

  To bardzo dobra i potrzebna ustawa. Respect Khand za OGROM pracy włożonej w przemyślenie, napisanie tego aktu

 • Mikołaj Arped-Muzyk-Liberi

  o kurwa, ale długie!

 • Lord Darth Kanzler

  Ja pierdole...

 • Andreas von Zenhorst

  Jeżeli to jest długi tekst prawny to poczytajcie niemiecki kodeks cywilny, tzw.BGB. Pomijając ilość przepisów w tym projekcie praktycznie jest przyjąć jedną ustawę regulującą szereg różnych zagadnień niż 70 innych ustaw, niespójnych, fragmentarycznych, napisanych do połowy albo w jednej czwartej, tworzonych przez różnych Wandejczyków. Zamiast 6 innych ustaw już uchwalonych i kilkunastu nieuchwalonych będzie jeden akt prawny. I luz.

 • Aleksander Keller

  Nie mam dziś siły czytać, ale z pierwszych kilku częsci widać, ze zajebisty tekst

 • Aborcjusz Struszynski

  Fajnie, fajnie, ale tgo jest tyle, że zakładam, iż szybko nie przeczytam całości, a w związku z tym, od władzy ludowej na wszelki wypadek będę się trzymał z dala. Chrzanić posady i stołki.

 • [żeby komentować zaloguj się]