Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

plan dla baridasoo

Polyna, 15 września 2008


tofaszyshki i tofaszyshe!

kroolestfo baridasoo oopadóo v dnioo kiedy zabor3e zapędy oostępooyoncego
księcia p. cozaneckiego obalióy istnieyoncy v krayoo poszomdeq i
zastompióy go sobiepaństfem i vóadzom @bsolootnom kroola. kroola xD^^ cio tszeba
pofiedzieć mayoncego dobro baridasoo bardzo nisco na li$cie sfoich
priorytetoof. v dnio o ktoorym moofie kfiat baridasoo oodaó sie na
emigracye by s bezpie3ney odlegóo$ci podyomć dziaóania mayonce na celoo
pszyfroocenie baridasoo yego mieshcańciom. dzi$ nadshedó dzień v ktoorym
ogóasham ninieyshy plan dla baridasoo oras proklamooyĘ volnĄ repooblikĘ
baridas na terenie @rchipelagoo vysp @rped s vyóon3enie terytorioof
leshoncych na terenie contynentoo.

plan dla baridasoo
1. proklamooye sie niepodlegóo$ć volney repoobliki baridas
stofaszyshoney s vysocogoorscom repooblicom elfidy na terenach
ozna3onych vyspami @rchipelagoo @rped ze stoliciom v @lmesze
zachodniey.
2. ooznaye sie kroolestfo baridasoo za scoń3ona (shok!) @ vóadze kroola
cozaneckiego i yego następcioof za nieprafnom i nie mayonciom dóooshey
legitymacyi bariday3coof.
czy. ooznaye sie volnĄ repooblikĘ baridas za bezpo$redniego spadcobiercę
tradycyi i histori baridasoo (taq monarchi yaq i pierfshey
repoobliki).
4. ooznaye sie obofiomzooyonce prafa baridasoo za niebyóe i zfoóooye się
seym vielki baridasoo v celoo oofffalenia xD^^ constytoocyi i praf organi3nych
folney repoobliki baridas.
5. seym vielki baridasoo to vshyscy mieshcańcy baridasoo i bariday3cy
pszebyfayoncy na emigracyi ktoorym dobro i sh3ero$ć intencyi vobec
baridasoo stanofiom priorytet v dziaóaniach.
6. na barki seymoo vielkiego pofiesza sie ponadto pszeprofadzenie i
fyboor pierfshego consoola volney repoobliki.
7. proklamooye sie pofstanie i istnienie do 3asoo ooprafomocnienia się
oofffaó vielkiego seymoo baridasoo rady reconstrookcyi repoobliki baridasoo
- rrrb.
8. v skóad rrrb vey$ć mogom vshyscy ktoorym los baridasoo nie yest obcy.
rrrb sprafooye controle nad volnom repooblicom baridasoo do 3asoo
rozpo3ęcia obrad pszes vielki seym baridasoo.
9. volom rrrb yest by volna repooblica baridasoo pozostaóa stofaszyshona
s vre oras staóa sie yednym s siostrpaństf @ następnie cantonoof
confederacyi vandeyskiey.
10. volom rrrb yest yaq nayshybshe nafiomzanie pszyyacielskich stosooncoof
pomiędzy baridasem s kroolestfem dreamlandoo.
11. vzyfa sie vshystkich bariday3coof do podyęcia troodoof
reconstrookcyi baridasoo.

niech shyye volna repooblica baridas!

zaprasham v imienioo rrrb na liste vrb! http://grooops.google.pl/grooop/frbaridasoo

Rodzyny

Komentarze