Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Mój projekt konstytucji

Marceli Baldachim Khand, 28 maja 2009


Projekt nowej konstytucji
Mandragoratu Wandystanu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Artykuł 1.
Władza w Mandragoracie Wandystanu należy do ludu pracującego wandejskich miast i wsi - robotników, chłopów oraz postępowej inteligencji.

Artykuł 2.
1. Prawa Mandragoratu Wandystanu są wyrazem interesów i woli ludu pracującego.
2. Lud pracujący stanowi prawo powszechne w drodze ustaw konstytucyjnych oraz ustaw. Ustawy winny być zgodne z konstytucją.
3. Lud pracujący w drodze ustawy porucza wydawanie edyktów wykonawczych organom państwa. Edykty wykonawcze wydaje się w granicach upoważnienia, w celu urzeczywistnienia woli ludu pracującego.
4. Mandragorat Wandystanu dotrzymuje umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą ludu pracującego wyrażoną w ustawie.

Artykuł 3.
Mandragorat Wandystanu, utrwalając i pomnażając zdobycze ludu pracującego, umacnia i rozszerza prawa i wolności człowieka i obywatela. Ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności nie może naruszać istoty tych praw.

Artykuł 4.
1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów, pozyskiwania i rozpowszechnia informacji oraz wolność i tajemnicę komunikowania się. Cenzura prewencyjna jest zakazana.
2. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i wyznania.
3. Każdemu zapewnia się wolność poruszania się oraz wyboru miejsca zamieszkania.
4. Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą, o zastosowaniu środka zapobiegawczego postanawia Sąd Ludowy.
5. Każdemu zapewnia się prawo do sądu oraz prawo do obrony. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego obowiązującego na terytorium Mandragoratu Wandystanu.
6. Każdemu zapewnia się ochronę własności i prawo dziedziczenia. Wywłaszczenie wymaga pełnego odszkodowania i godziwego zadośćuczynienia. Koncesjonowanie działalności gospodarczej jest zakazane.

Artykuł 5.
1. Prawa polityczne przysługują obywatelom.
2. Umowa międzynarodowa albo ustawa może gwarantować obywatelowi wandejskiemu prawo do posiadania obywatelstwa państwa obcego albo obcej jednostki terytorialnej, zezwalać na aktywne w nich uczestnictwo.
3. Każdemu obywatelowi zapewnia się prawo zrzeszania się w stronnictwach politycznych i stowarzyszeniach.

Artykuł 6.
1. Stolicą Mandragoratu Wandystanu jest Genosse-Wanda-Stadt. Ustrój miasta stołecznego określa ustawa.
2. Gwarantuje się samorządność pozostałych jednostek terytorialnych. Wszystkie sprawy niezastrzeżone wyraźnie prawu państwowemu normuje prawo samorządowe.

Rozdział II
Naczelny organ władzy państwowej

Artykuł 7.
1. Naczelnym organem władzy państwowej jest Churał Ludowy.
2. Wszyscy obywatele wchodzą w skład Churału Ludowego jako kwiatoni. Każdemu kwiatonowi przysługują niepodzielnie trzy głosy.
3. Buduarowie jednostek samorządu terytorialnego, w których mieszka co najmniej trzech aktywnych obywateli wchodzą w skład Churału Ludowego. Buduarom przysługuje niepodzielnie tyle głosów, ilu aktywnych obywateli zamieszkuje jednostkę samorządu terytorialnego, którą reprezentują.
4. Przewodniczący stronnictw politycznych, do których należy co najmniej trzech aktywnych obywateli wchodzą w skład Churału Ludowego. Przewodniczącym stronnictw politycznych przysługuje niepodzielnie tyle głosów, ilu aktywnych obywateli należy do stronnictwa politycznego, któremu przewodniczą.
5. Mandat kwiatona, buduara i przewodniczącego stronnictwa politycznego można łączyć. Każdy z mandatów wykonuje się niezależnie od pozostałych.
6. Mandat członka Churału Ludowego nie przysługuje obywatelom, którzy nie są aktywni. Aktywnym jest obywatel, który dokonał zalogowania w państwowym systemie informatycznym w ciągu ostatnich 7 dni.

Artykuł 8.
1. Churałowi Ludowemu przewodniczy Prezydent Mandragoratu Wandystanu albo powoływany i odwoływany przez niego Trybun Ludowy.
2. Głosowania Churału Ludowego odbywają się za pośrednictwem państwowego systemu informatycznego. Są jawne.

Artykuł 9.
1. Churał Ludowy podejmuje uchwały większością głosów. Z inicjatywą uchwały Churału Ludowego może wystąpić każdy obywatel.
2. Churał Ludowy uchwala ustawy konstytucyjne, ustawy oraz swój regulamin, podejmuje uchwały w pozostałych sprawach.
3. Ustawa konstytucyjna wchodzi w życie, jeżeli żaden z mandragorów nie zgłosi wobec niej sprzeciwu, w terminie siedmiu dni od dnia jej uchwalenia. Przepis stosuje się odpowiednio do ustawy znoszącej jednostkę samorządu terytorialnego.

Artykuł 10.
1. Churał Ludowy dokonuje wyboru Prezydenta Mandragoratu Wandystanu.
2. Obywatel, na którego w danej chwili oddano najwięcej głosów ma prawo obwołać się kandelabrem. Status kandelabra ustaje, z chwilą obwołania się kandelabrem przez innego obywatela.
3. Obywatel, posiadający status kandelabra nieprzerwanie przez siedemdziesiąt dwie godziny składa za pośrednictwem państwowego systemu informatycznego przysięgę prezydencką. Z chwilą złożenia przysięgi obejmuje urząd Prezydenta Mandragoratu Wandystanu. Dotychczasowy Prezydent Mandragoratu Wandystanu zostaje złożony z urzędu.
4. Prezydent Mandragoratu Wandystanu zostaje złożony z mocy prawa z upływem czteromiesięcznej kadencji. Głosy wszystkich członków Churału Ludowego umarza się.
5. Prezydent Mandragoratu Wandystanu może zrzec się funkcji za pośrednictwem państwowego systemu informatycznego. Głosy członków Churału Ludowego oddane niego umarza się.
6. Głos członka Churału Ludowego, który staje się nieaktywnym umarza się.

Artykuł 11.
1. Churał Ludowy obraduje na liście dyskusyjnej, w razie stwierdzenia postanowieniem Mandragora Jutrzenki niefunkcjonowania państwowego systemu informatycznego. W tym trybie może bezwzględną większością głosów odwołać Prezydenta Mandragoratu Wandystanu lub dokonać jego wyboru spośród kandydatur zgłoszonych na państwowej liście dyskusyjnej.
2. Członkami Churału Ludowego obradującego na liście dyskusyjnej są uczestniczący w niej obywatele.

Rozdział III
Naczelne organy administracji państwowej

Artykuł 12.
Naczelnym organem administracji państwowej jest Rada Komisarzy Ludowych. Rada Komisarzy Ludowych składa się z Prezydenta Mandragoratu Wandystanu oraz komisarzy ludowych.

Artykuł 13.
1. Prezydent Mandragoratu Wandystanu stoi na czele państwa, przez czas pełnienia urzędu tytułowany jest Drogim Liderem.
2. Prezydent Mandragoratu Wandystanu:
1) mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Mandragoratu Wandystanu w państwach obcych i przy organizacjach międzynarodowych,
2) przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przedstawicieli dyplomatycznych państw obcych i organizacji międzynarodowych,
3) podpisuje, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe,
4) uznaje państwa obce i cofa im uznanie,
5) postanawia o stanie wojnie,
6) nadaje obywatelstwo wandejskie budowniczym państwa wandejskiego a odbiera je aktywnym uczestnikom państw obcych,
7) nadaje i odbiera tytuły awangardy proletariatu,
8) nadaje i odbiera ordery i odznaczenia państwowe.
9) powołuje i odwołuje sędziów ludowych..
10) przewodniczy Radzie Komisarzy Ludowych i sprawuje nadzór nad komisarzami ludowymi
11) powołuje i odwołuje komisarzy ludowych.

Artykuł 14.
Ratyfikacja i wypowiedzenie umowy międzynarodowej, cofnięcie uznania państwu obcemu oraz
postanowienie o stanie wojny wymagają uprzedniej zgody Churału Ludowego wyrażonej w ustawie.

Artykuł 15.
1. Od postanowień w przedmiocie nadania lub odebrania obywatelstwa przysługuje skarga do Sądu Ludowego.
2. Postanowienie w sprawie nadania lub odebrania obywatelstwa staje się skuteczne, jeżeli w terminie siedmiu dni nie wniesiono wobec niego skargi do Sądu Ludowego, albo z chwilą utrzymania w mocy tego postanowienia przez Sąd Ludowy.

Artykuł 16.
1. Nadanie tytułu awangardy temu samemu obywatelowi może nastąpić tylko raz na cztery miesiące i tylko w ten sposób, że otrzymywany tytuł awangardy jest bezpośrednio wyższy w hierarchii społecznej od posiadanego tytułu awangardy albo jest tytułem sekretara.
2. Odebranie tytułu awangardy, orderu lub odznaczenia państwowego, nadanie tytułu dekamerona lub mandragora oraz odznaczenie Orderem Czerwonej Gwiazdy a także częstsze lub wyższe nadania, są skuteczne, jeżeli w terminie dni siedmiu żaden z mandragorów nie złoży swojego sprzeciwu.
3. Prezydent Mandragoratu Wandystanu winien poczynić starania mające na celu zasięgnięcie poufnych opinii aktywnych mandragorów w tym przedmiocie, przed wydaniem postanowienia.

Artykuł 17.
1. Postanowienie Prezydenta Mandragoratu Wandystanu w przedmiocie powołania i odwołania sędziego ludowego jest skuteczne, jeżeli w terminie siedmiu dni żaden z mandragorów nie złoży wobec niego swojego sprzeciwu.
2. Sprzeciwu nie może złożyć mandragor, w zakresie w jakim postanowienie dotyczy odwołania go z urzędu sędziego.

Artykuł 18.
Komisarze ludowi kierują określonymi działami administracji państwowej, wydają edykty. Prezydent Mandragoratu Wandystanu może uchylić edykt wydany przez komisarza ludowego.

Rozdział IV
Wymiar sprawiedliwości

Artykuł 19.
1. Wymiar sprawiedliwości sprawuje Sąd Ludowy.
2. Sąd Ludowy stoi na straży ustroju Mandragoratu Wandystanu, ochrania zdobycze ludu pracującego, strzeże praworządności ludowej i praw obywateli, karze przestępców. Sąd Ludowy wydaje wyroki w imieniu Mandragoratu Wandystanu.

Artykuł 20.
1. Sąd Ludowy rozpoznaje sprawy w jednej instancji, w składzie jednego sędziego. Sądowi przewodniczy ten sędzia, który pierwszy podjął się rozpoznania sprawy, co winien obwieścić na państwowej liście dyskusyjnej.
2. Wyrok Sądu Ludowego staje się prawomocny, jeżeli w terminie trzech dni, żaden z pozostałych sędziów nie złoży wobec niego sprzeciwu. W razie wniesienia sprzeciwu Sąd Ludowy orzeka w pełnym składzie większością głosów, pod przewodnictwem sędziego, który wniósł sprzeciw. W razie równości głosów rozstrzyga mandragor jutrzenki, chociażby nie był sędzią Sądu Ludowego.
4. W uzasadnionych przypadkach sędzia winien wyłączyć się z rozpoznawania sprawy. Jeżeli wskutek wyłączenia Sąd Ludowy nie może rozpoznać sprawy, rozstrzyga Mandragor Jutrzenki. W żadnym wypadku nie można wyłączyć Mandragora Jutrzenki od rozpoznania sprawy.

Artykuł 21.
1. Mandragorat Wandystanu ściga sprawców przestępstw.
2. Oskarżenie publiczne wnosi członek Rady Komisarzy Ludowych albo funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa lub Milicji Obywatelskiej.
3. Sąd ludowy może rozpoznać oskarżenie publiczne wniesione przez obywatela.

Rozdział VII
Awangarda proletariatu

Artykuł 22.
1. Przodownicy aktywności społecznej otoczeni są powszechnym szacunkiem narodu, tworzą awangardę proletariatu. Tytułami społecznymi awangardy proletariatu są w hierarchii ważności: mandragor, dekameron, megaprins, onomatopej, oksymoron, agregat, podlord oraz sekretar.
2. Przodownikom aktywności społecznej oraz bojownikom o wolność świata wirtualnego nadaje się ordery i inne odznaczenia państwowe. Najwyższym odznaczeniem państwowym nadawanym bohaterom narodowym jest Order Czerwonej Gwiazdy.

Artykuł 23.
1. Na czele awangardy proletariatu stoi Mandragor Jutrzenki. Mandragorowi Jutrzenki przez czas pełnienia godności przysługują tytuły honorowe Ukochanego Przywódcy, Strażnika Idei oraz Mandragora Socjogramu.
2. Mandragor Jutrzenki:
1) pełni obowiązki Prezydenta Mandragoratu Wandystanu przez okres opróżnienia tego urzędu;
2) zarządza, w zakresie nie przekazanym w drodze edyktu właściwemu komisarzowi ludowemu, systemem informatycznym Mandragoratu Wandystanu.
3) na wniosek Prezydenta Mandragoratu Wandystanu ustanawia i znosi ordery i inne odznaczenia państwowe w drodze edyktu.
4) powołuje i odwołuje swojego zastępcę spośród mandragorów i dekameronów.
5) wyznacza swoje następcę spośród mandragorów i dekameronów.
6) przewodniczy Churałowi Ludowemu, jeżeli przewodniczący Churału Ludowego nie podejmuje wymaganych prawem działań.

Projekt ustawy konstytucyjnej
Przepisy wprowadzające

Artykuł 1.
1. Ustawa konstytucyjna Konstytucja Mandragoratu Wandystanu wchodzi w życie z chwilą jej podpisania przez obojga Mandragorów.
2. Przepisów o reprezentacji buduarów i przewodniczących stronnictw politycznych nie stosuje się do czasu wprowadzenia niezbędnych zmian w państwowym systemie informatycznym.
3. W dniu wejścia w życie ustawy konstytucyjnej:
1) Mandragorem Jutrzenki jest Arkadij Magov;
2) Zastępcą mandragora jest Marceli Baldachim Khand;
3) Urząd sędziów Sądu Ludowego pełnią mandragorzy: Michaś Winnicki, Marceli Baldachim Khand i Michał Sobczak

Rodzyny

Komentarze

 • Marceli Baldachim Khand

  Większego komentarza robić nie będe. Uważam, że jest krótko i ożywieńczo. Mogę odpowiedzieć na pytania i czekam na kontrprojekt tow. Ciupaka

 • Palpatyn Zgonarcha Lepki

  Mnie się podoba. Może trochę coś poruszy to nasze nie najlepiej się mające państwo.

 • Lord Darth Kanzler

  Art 7 pkt 2, 3 i 4 ... pierwsze zdania punktu 3 i 4 są niepotrzebne, bo to, że owe osoby są w Churale wynika wprost z punktu 2, który zakłada, że w Churale są WSZYSCY obywatele, z wyłączeniem tych o których mowa w punkcie 6.

  Art 10 pkt 1-3 - ciekawe, ale nie w obecnym modelu państwa, gdzie każdy może coś takiego zrobić i w efekcie doprowadzić do anarchii i zablokowania wyboru Prezydenta. Powazny blad, brakuje wentyla bezpiczenstwa.

  Art 10 pkt 4 i 5 - nie rozumiem zapisow o umarzaniu glosow?!

  Art 11 pkt 2 stoi w sprzecznosci z art 7 pkt 2, chyba, ze nalezy go traktowac jako dodatkowa restrykcje. Wowczas w art 7 pkt 2 powinno pojawic sie dodatkowe zdanie: "chyba, ze inne przepisy niniejszej konstytucji stanowia inaczej".

  Art 23 pkt 1 laczy defacto oba urzedy mandragorskie w jeden, po co wiec w niektorych miejscach (w tym w ustawie wprowadzjaacej) jest mowa o podpisach obu mandragorow?!

 • [żeby komentować zaloguj się]