Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Betonowy projekt konstytucji – Konstytucja Mandragoratu Wandystanu, wersja alpha 1

Polyna, 29 maja 2009


Ustawa konstytucyjna z dnia ?? ???????? ???? r.
Konstytucja Mandragoratu Wandystanu

[TODO: Przeczytanie tego od nowa i wprowadzenie poprawek]
[TODO: Karta Praw]
[TODO: Preambuła]

Artykuł 1. – Mandragorat Wandystanu

1. Mandragorat Wandystanu jest demokratycznym państwem socjalistycznym realizującym wywiedzioną z khandyzmu-winnicczyzmu zasadę zajebiście fajnego państwa wirtualnego.
2. Władza w Mandragoracie Wandystanu należy do Ludu Pracującego wandejskich miast i wsi - robotników, chłopów oraz postępowej inteligencji. Sprawują ją oni bezpośrednio lub poprzez swych przedstawicieli.
3. Gwarantem ciągłości władzy ludowej jest Mandragor – awangarda awangardy, stanowiący najwyższy wzór cnót proletariackich i będący wyrazicielem woli Towarzysza Wandy. Jego zastępcą oraz następcą jest Dekameron, wyznaczany przez Mandragora spośród najznamienitszych obywateli wandejskich.
4. Lud Pracujący wyraża swoją wolę poprzez demokratyczne organy władzy ludowej i powierza:
a) Churałowi Ludowemu – prawodawstwo;
b) Prezydentowi Mandragoratu Wandystanu oraz Radzie Komisarzy Ludowych – administrację państwową;
c) Trybunałowi Ludowemu – wymiar sprawiedliwości.
5. Mandragorat Wandystanu zapewnia każdemu z jego mieszkańców pełnię praw i wolności zagwarantowanych w Karcie Praw. Jest ona integralną częścią niniejszej Konstytucji i może być zmieniona tylko wraz z nią. Korzystanie z zawartych w niej wolności podlega kontroli władz krajowych i może być ograniczone, jeśli godzi w socjalistyczne fundamenty kraju.
6. Siłą zbrojną Mandragoratu Wandystanu jest Sarmacka Armia Ludowa. Organami bezpieczeństwa publicznego są Służba Bezpieczeństwa oraz Milicja Obywatelska.

Artykuł 2. – Prawo i jego źródła

1. Prawa Mandragoratu Wandystanu są wyrazem interesów i woli Ludu Pracującego. Lud Pracujący stanowi prawo powszechne w drodze ustaw oraz ustaw konstytucyjnych. Ustawy winny być zgodne z niniejszą Konstytucją.
2. Lud pracujący w drodze ustawy powierza wydawanie edyktów wykonawczych organom państwa. Edykty wykonawcze wydaje się w granicach upoważnienia, w celu urzeczywistnienia woli ludu pracującego.
3. Mandragorat Wandystanu dotrzymuje umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.
4. Każdy mieszkaniec Mandragoratu Wandystanu jest zobowiązany do przestrzegania prawa państwowego; jego naruszenia są karane zgodnie ze sprawiedliwością ludową.

Artykuł 3. – Kadencja organów władzy państwowej i wybory ludowe

1. Churał Ludowy wybierany jest w wyborach powszechnych, bezpośrednich, równych i proporcjonalnych, w głosowaniu tajnym. Jeżeli liczba kandydatów w wyborów jest mniejsza lub równa pięciu, mandaty uzyskują wszyscy kandydaci a wyborów nie przeprowadza się. Jego kadencja trwa trzy miesiące; liczona jest od dnia zwołania Churału na pierwsze posiedzenie.
2. Prezydent Mandragoratu Wandystanu wybierany jest w wyborach powszechnych, bezpośrednich i równych, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Jego kadencja trwa cztery miesiące; liczona jest od dnia złożenia przysięgi prezydenckiej.
3. Wybory naczelnych organów władzy państwowej zarządzane są przez Mandragora na termin przypadający nie wcześniej niż 21 dni i nie później niż 5 dni przed upływem kadencji danego organu.
4. Kandydatów zgłasza się od pierwszego do trzeciego dnia wyborów. Głosowanie odbywa się od piątego do siódmego dnia wyborów. Ponowne głosowanie może się odbyć od dziewiątego do jedenastego dnia wyborów.
5. Mandragor ma obowiązek zwołać pierwsze posiedzenie Churału Ludowego nowej kadencji w czasie nie dłuższym niż 7 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów.
6. Nowo obrany Prezydent Mandragoratu Wandystanu ma obowiązek złożyć przysięgę prezydencką w czasie nie dłuższym niż 7 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów. Treść przysięgi prezydenckiej określi ustawa.
7. Mandragor ma obowiązek zarządzić w ciągu 5 dni wybory uzupełniające do odpowiedniego organu władzy państwowej, jeżeli w trakcie kadencji urząd Prezydenta Mandragoratu Wandystanu zostaje opróżniony bądź liczba kwiatonów Churału Ludowego jest mniejsza od czterech.

Artykuł 4. – Mandragor

1. Mandragor sprawuje swą władzę dożywotnio i jest gwarantem ciągłości władzy ludowej. Jest on nietykalny i odpowiada jedynie przed Wandą i historią. Kontrola państwowa nie obejmuje jego działalności.
2. Mandragor nadaje i odbiera obywatelstwo Mandragoratu Wandystanu; określa wymagania konieczne do jego otrzymania i warunki, kiedy może ono zostać odebrane.
3. Mandragor nadaje i odbiera państwowe tytuły, ordery i odznaczenia; ustanawia je w drodze edyktu.
4. Mandragor zarządza, przeprowadza, stwierdza ważność i ogłasza wyniki wyborów oraz referendów ludowych.
5. Mandragor zarządza, w zakresie nie przekazanym w drodze edyktu właściwemu komisarzowi ludowemu, systemem informatycznym Mandragoratu Wandystanu.
6. Mandragor zarządza systemem informatycznym, gospodarczym oraz miejscami publicznymi Mandragoratu Wandystanu.
7. Mandragor wydaje postanowienia w sytuacjach nieunormowanych ustawami, jeśli jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania państwa.
8. Mandragor ma prawo przekazania dowolnemu organowi swoich kompetencji wynikających z ustaw oraz niniejszej Konstytucji.

Artykuł 5. – Dekameron

1. Dekameron powoływany jest na stanowisko przez Mandragora. Może być odwołany jedynie w przypadku przedłużającej się nieobecności jeżeli nie wyrazi sprzeciwu w ciągu jednego tygodnia od czasu postanowienia o jego odwołaniu; wcześniejsze odwołanie możliwe jest zgodą obu stron bądź rezygnacją Dekamerona. Dekameron jest nietykalny i ponosi odpowiedzialność jedynie przed Wandą, historią oraz Mandragorem.
2. Dekameron zastępuje Mandragora na jego wniosek. Jego zastępstwo kończy się z chwilą postanowienia Mandragora o zakończeniu zastępstwa.
3. Dekameron obejmuje urząd Mandragora w przypadku śmierci urzędującego Mandragora bądź jego rezygnacji ze stanowiska.

Artykuł 6. – Churał Ludowy

1. Churał Ludowy jest naczelnym organem prawodawczym; składa się z Kwiatonów w liczbie nie większej niż pięciu.
2. Pracami Churału Ludowego kieruje Przewodniczący, wybierany na pierwszym posiedzeniu spośród wszystkich Kwiatonów.
3. Churał Ludowy uchwala ustawy oraz swój regulamin; podejmuje uchwały w pozostałych sprawach.
4. Z inicjatywą ustawy bądź uchwały może wystąpić Mandragor, Dekameron, Prezydent Mandragoratu Wandystanu oraz każdy z Kwiatonów, a także grupa co najmniej trzech obywateli Mandragoratu Wandystanu.

Artykuł 7. – Prezydent i Rada Komisarzy Ludowych

1. Rada Komisarzy Ludowych jest naczelnym organem administracji państwowej; składa się z:
a) Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, stojącego na czele państwa;
b) Komisarzy Ludowych stałych: Komisarza Ludowego do spraw Wewnętrznych, Komisarza Ludowego do spraw Zagranicznych i Komisarza Ludowego do spraw Informatycznych;
c) Komisarzy Ludowych zmiennych, w dowolnej liczbie.
2. Prezydent Mandragoratu Wandystanu:
a) mianuje i odwołuje przedstawicieli Mandragoratu Wandystanu w państwach obcych i przy organizacjach międzynarodowych;
b) przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące przedstawicieli dyplomatycznych państw obcych i organizacji międzynarodowych;
c) podpisuje, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe;
d) uznaje państwa obce i cofa im uznanie.
3. Prezydent Mandragoratu Wandystanu przewodniczy Radzie Komisarzy Ludowych.
4. Prezydent Mandragoratu Wandystanu powołuje, odwołuje i określa kompetencje Komisarzy Ludowych oraz sprawuje nad nimi nadzór.
5. Komisarze Ludowi kierują określonymi działami administracji państwowej, wydają edykty. Prezydent Mandragoratu Wandystanu może uchylić edykt wydany przez Komisarza Ludowego.

Artykuł 8. – Wymiar sprawiedliwości

1. Wymiar sprawiedliwości sprawuje Trybunał Ludowy, orzekający w duchu sprawiedliwości ludowej oraz moralności socjalistycznej.
2. Trybunał Ludowy wydaje wyroki w imieniu Mandragoratu Wandystanu i Ludu Wandejskiego.
3. Trybunał Ludowy składa się z dowolnej liczby sędziów, powoływanych i odwoływanych przez Mandragora.
4. 
Trybunałowi Ludowemi przewodniczy ten sędzia, który pierwszy podjął się rozpoznania sprawy, co winien obwieścić na państwowej liście dyskusyjnej.
5. Od orzeczeń kończących postępowanie przed Trybunałem Ludowym przysługuje skarga do Mandragora.
6. Mandragorat Wandystanu ściga sprawców przestępstw. Oskarżenie publiczne wnosi członek Rady Komisarzy Ludowych albo funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa lub Milicji Obywatelskiej. Trybunał Ludowy może rozpoznać oskarżenie publiczne wniesione przez obywatela.

Artykuł 9. – Stany wyjątkowe

1. Mandragor może wprowadzić Stan Wojenny na części lub na całym terytorium Mandragoratu Wandystanu, jeżeli wymaga tego wzgląd na obronność lub bezpieczeństwo państwa, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. Podczas Stanu Wojennego pełną władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą sprawuje Mandragor.
2. Mandragor może wprowadzić Stan Klęski Aktywnościowej, jeżeli przez dłuższy czas nie można dokonać wyboru Prezydenta Mandragoratu Wandystanu oraz Churału Ludowego, bądź też te organy pozostają od dłuższego czasu nieaktywne. Podczas Stanu Klęski Aktywnościowej:
a) W skład Churału Ludowego jako kwiatoni wchodzą wszyscy aktywni obywatele wandejscy. Aktywnym jest obywatel, który dokonał zalogowania w państwowym systemie informatycznym lub wypowiedział się na państwowej liście dyskusyjnej w ciągu ostatnich 14 dni.
b) Churałowi Ludowemu przewodniczy Prezydent, a jeżeli okoliczności tego wymagają – Mandragor.
c) Prezydent Mandragoratu Wandystanu nominowany jest przez Mandragora. W ciągu 7 dni od nominacji, Churał Ludowy może zgłosić sprzeciw co do nominowanego kandydata. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, Mandragor zobowiazany jest do nominacji innej osoby na to stanowisko.
d) Prezydent Mandragoratu Wandystanu może być odwołany przez Mandragora za zgodą Churału Ludowego w przypadku upływu trzech miesięcy od daty nominacji, bądź też przedłużającej się nieaktywności urzędującego Prezydenta.
3. Mandragor ma obowiązek odwołać:
a) Stan Wojenny w przypadku ustania zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa;
b) Stan Klęski Aktywnościowej w przypadku ustania okresu zmniejszonej aktywności obywateli wandejskich, bądź też na wniosek Churału Ludowego.
4. Mandragor ma obowiązek zarządzić wybory Prezydenta Mandragoratu Wandystanu oraz Churału Ludowego w ciągu 7 dni od daty odwołania Stanu Klęski Aktywnościowej.

Artykuł 10. – Zmiana Konstucji i przepisy wprowadzające

1. Zmiany Konstytucji dokonuje Churał Ludowy, z własnej inicjatywy bądź na wniosek Prezydenta, Mandragora lub grupy co najmniej pięciu obywateli. Zmiana Konstytucji dla swej ważności wymaga zgody Mandragora.
2. W dniu wejścia w życie ustawy konstytucyjnej:
a) Mandragorem jest Marceli Baldachim Khand;
b) Mandragor ma obowiązek w ciągu 7 dni powołać Dekamerona.
c) Mandragor ma obowiązek w ciągu 7 dni zarządzić wybory Prezydenta Mandragoratu Wandystanu oraz Churału Ludowego bądź wprowadzić Stan Klęski Aktywnościowej.
3. Niniejsza konstytucja wchodzi w życie w dniu uchwalenia. Traci moc Ustawa konstytucyjna z dnia 9 czerwca 2007 r. „Konstytucja Mandragoratu Wandystanu” wraz z aktem prawnym „Przepisy wprowadzające Konstytucję Mandragoratu Wandystanu”.

Rodzyny

Komentarze

  • Helmut Walterycz

    W chwili obecnej wybory Churału gówno dają. Jestem za projektem Khanda. Art. 1 można przetransferować, bez "Milicja Obywatelska".

  • Polyna

    Krkchnow, a zadaliście sobie trud przeczytania artykułu 9.2 a), czy może dla waszej niskości to za trudne było?

  • [żeby komentować zaloguj się]