Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Projekt kompromisowy konstytucji

Marceli Baldachim Khand, 30 maja 2009


Projekt nowej konstytucji
Mandragoratu Wandystanu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Artykuł 1.
Władza w Mandragoracie Wandystanu należy do ludu pracującego wandejskich miast i wsi - robotników, chłopów oraz postępowej inteligencji.

Artykuł 2.
1. Prawa Mandragoratu Wandystanu są wyrazem interesów i woli ludu pracującego.
2. Lud pracujący stanowi prawo powszechne w drodze ustaw konstytucyjnych oraz ustaw. Ustawy winny być zgodne z konstytucją.
3. Lud pracujący w drodze ustawy porucza wydawanie edyktów wykonawczych organom państwa. Edykty wykonawcze wydaje się w granicach upoważnienia, w celu urzeczywistnienia woli ludu pracującego.
4. Mandragorat Wandystanu dotrzymuje umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą ludu pracującego wyrażoną w ustawie.

Artykuł 3.
Mandragorat Wandystanu, utrwalając i pomnażając zdobycze ludu pracującego, umacnia i rozszerza prawa i wolności człowieka i obywatela. Ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności nie może naruszać istoty tych praw.

Artykuł 4.
1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów, pozyskiwania i rozpowszechnia informacji oraz wolność i tajemnicę komunikowania się. Cenzura prewencyjna jest zakazana.
2. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i wyznania.
3. Każdemu zapewnia się wolność poruszania się oraz wyboru miejsca zamieszkania.
4. Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą, o zastosowaniu środka zapobiegawczego postanawia Trybunał Ludowy.
5. Każdemu zapewnia się prawo do sądu oraz prawo do obrony. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego obowiązującego na terytorium Mandragoratu Wandystanu.
6. Każdemu zapewnia się ochronę własności i prawo dziedziczenia. Wywłaszczenie wymaga pełnego odszkodowania i godziwego zadośćuczynienia. Koncesjonowanie działalności gospodarczej jest zakazane.

Artykuł 5.
1. Prawa polityczne przysługują obywatelom.
2. Umowa międzynarodowa albo ustawa może gwarantować obywatelowi wandejskiemu prawo do posiadania obywatelstwa państwa obcego albo obcej jednostki terytorialnej, zezwalać na aktywne w nich uczestnictwo.
3. Każdemu obywatelowi zapewnia się prawo zrzeszania się w stronnictwach politycznych i stowarzyszeniach.

Artykuł 6.
1. Stolicą Mandragoratu Wandystanu jest Genosse-Wanda-Stadt. Ustrój miasta stołecznego określa ustawa.
2. Gwarantuje się samorządność pozostałych jednostek terytorialnych. Wszystkie sprawy niezastrzeżone wyraźnie prawu państwowemu normuje prawo samorządowe.

Rozdział II
Churał Ludowy

Artykuł 7.
1. Naczelnym organem prawodawczym jest Churał Ludowy
2. Churał Ludowy składa się z pięciu kwiatonów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich, równych i proporcjonalnych tajnym głosowaniu na czteromiesięczną kadencję, liczoną od dnia ogłoszenia wyników wyborów.
3. Wybory do Churału Ludowego zarządzane są przez Mandragora Jutrzenki nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 7 dni przed upływem kadencji Churału Ludowego. Kandydatów zgłasza się od pierwszego do trzeciego wyborów. Głosowanie odbywa się od piątego do siódmego dnia wyborów.
4. Wyborów nie zarządza się, jeżeli liczba aktywnych obywateli jest mniejsza od dziesięciu. Głosowania nie przeprowadza się, jeżeli zgłosiło się mniej niż sześciu kandydatów. W takich wypadkach w skład Churału Ludowego wchodzą wszyscy obywatele jako kwiatoni, chociażby uzyskali obywatelstwo w późniejszym czasie. Mandragor zarządza wybory do Churału Ludowego, gdy uzna, że aktywność społeczna jest ku temu wystarczająca, albo na skutek uchwały Churału Ludowego.

Artykuł 8.
1. Churał Ludowy podejmuje uchwały większością głosów. Z inicjatywą uchwały Churału Ludowego może wystąpić każdy obywatel.
2. Churał Ludowy uchwala ustawy konstytucyjne, ustawy oraz swój regulamin, podejmuje uchwały w pozostałych sprawach.
3. Ustawa konstytucyjna wchodzi w życie, jeżeli żaden z mandragorów nie zgłosi wobec niej sprzeciwu, w terminie siedmiu dni od dnia jej uchwalenia. Przepis stosuje się odpowiednio do ustawy znoszącej jednostkę samorządu terytorialnego.

Artykuł 9.
1. Pracami Churału Ludowego kieruje Przewodniczący, wybierany na pierwszym posiedzeniu spośród wszystkich kwiatonów.
2. Do czasu wybrania Przewodniczącego, pracami kieruje Mandragor Jutrzenki.

Rozdział III
Rada Komisarzy Ludowych

Artykuł 10.
1. Naczelnym organem administracji państwowej jest Rada Komisarzy Ludowych Składa się z:
1) Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, stojącego na czele państwa;
2) komisarzy ludowych stałych: Komisarza Ludowego do spraw Wewnętrznych, Komisarza Ludowego do spraw Zagranicznych i Komisarza Ludowego do spraw Informatycznych;
3) pozostałych Komisarzy Ludowych.

Artykuł 11.
1. Prezydent Mandragoratu Wandystanu stoi na czele państwa, przez czas pełnienia urzędu tytułowany jest Drogim Liderem.
2. Prezydent Mandragoratu Wandystanu:
1) mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Mandragoratu Wandystanu w państwach obcych i przy organizacjach międzynarodowych,
2) przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przedstawicieli dyplomatycznych państw obcych i organizacji międzynarodowych,
3) podpisuje, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe,
4) uznaje państwa obce i cofa im uznanie,
5) postanawia o stanie wojnie,
6) nadaje obywatelstwo wandejskie budowniczym państwa wandejskiego a odbiera je aktywnym uczestnikom państw obcych,
7) nadaje i odbiera tytuły awangardy proletariatu,
8) nadaje i odbiera ordery i odznaczenia państwowe.
9) powołuje i odwołuje sędziów ludowych..
10) przewodniczy Radzie Komisarzy Ludowych i sprawuje nadzór nad komisarzami ludowymi
11) powołuje i odwołuje komisarzy ludowych.

Artykuł 12.
Ratyfikacja i wypowiedzenie umowy międzynarodowej, cofnięcie uznania państwu obcemu oraz
postanowienie o stanie wojny wymagają uprzedniej zgody Churału Ludowego wyrażonej w ustawie.

Artykuł 13.
1. Od postanowień w przedmiocie nadania lub odebrania obywatelstwa przysługuje skarga do Sądu Ludowego.
2. Postanowienie w sprawie nadania lub odebrania obywatelstwa staje się skuteczne, jeżeli w terminie siedmiu dni nie wniesiono wobec niego skargi do Sądu Ludowego, albo z chwilą utrzymania w mocy tego postanowienia przez Trybunał Ludowy.

Artykuł 14.
1. Nadanie tytułu awangardy temu samemu obywatelowi może nastąpić tylko raz na cztery miesiące i tylko w ten sposób, że otrzymywany tytuł awangardy jest bezpośrednio wyższy w hierarchii społecznej od posiadanego tytułu awangardy albo jest tytułem sekretara.
2. Odebranie tytułu awangardy, orderu lub odznaczenia państwowego, nadanie tytułu dekamerona lub mandragora oraz odznaczenie Orderem Czerwonej Gwiazdy a także częstsze lub wyższe nadania, są skuteczne, jeżeli w terminie dni siedmiu żaden z mandragorów nie złoży swojego sprzeciwu.
3. Prezydent Mandragoratu Wandystanu winien poczynić starania mające na celu zasięgnięcie poufnych opinii aktywnych mandragorów w tym przedmiocie, przed wydaniem postanowienia.

Artykuł 15.
1. Postanowienie Prezydenta Mandragoratu Wandystanu w przedmiocie powołania i odwołania sędziego ludowego jest skuteczne, jeżeli w terminie siedmiu dni żaden z mandragorów nie złoży wobec niego swojego sprzeciwu.
2. Sprzeciwu nie może złożyć mandragor, w zakresie w jakim postanowienie dotyczy odwołania go z urzędu sędziego.

Artykuł 16.
Komisarze ludowi kierują określonymi działami administracji państwowej, wydają edykty. Prezydent Mandragoratu Wandystanu może uchylić edykt wydany przez komisarza ludowego.

Artykuł 17.
1. Wyboru Prezydenta Mandragoratu Wandystanu dokonuje lud pracujący w ten sposób, że:
1) każdemu aktywnemu obywatelowi przysługują trzy głosy elektorskie;
2) aktywnemu obywatelowi, pełniącemu urząd buduara jednostki samorządu terytorialnego najwyższego rzędu przysługuje dodatkowo tyle głosów, ile aktywnych obywateli zamieszkuje jednostkę samorządu terytorialnego, której przewodniczy.
3) aktywnemu obywatelowi, pełniącemu funkcję przewodniczącego stronnictwa politycznego przysługuje dodatkowo tyle głosów elektorskich, ile aktywnych obywateli należy do partii politycznej której przewoniczy.
2. Głosy elektorskie są niepodzielne
3. Głosowanie odbywa się permanentnie, w czasie rzeczywistym i jest jawne (zasada permanentnej inwigilacji).
4. Obywatel, na którego w danej chwili oddano najwięcej głosów ma prawo obwołać się kandelabrem. Status kandelabra ustaje, z chwilą obwołania się kandelabrem przez innego obywatela.
5. Obywatel, posiadający status kandelabra nieprzerwanie przez siedemdziesiąt dwie godziny składa za pośrednictwem państwowego systemu informatycznego przysięgę prezydencką. Z chwilą złożenia przysięgi obejmuje urząd Prezydenta Mandragoratu Wandystanu. Dotychczasowy Prezydent Mandragoratu Wandystanu zostaje złożony z urzędu.
6. Prezydent Mandragoratu Wandystanu zostaje złożony z mocy prawa z upływem czteromiesięcznej kadencji. Głosy wszystkich obywateli umarza się.
7. Prezydent Mandragoratu Wandystanu może zrzec się funkcji za pośrednictwem państwowego systemu informatycznego. Głosy oddane niego umarza się.
8. Głos obywatela, który staje się nieaktywnym umarza się.
9. Przez aktywnego obywatela rozumie się, obywatela który dokonał czynności logowania w ciągu ostatnich stu sześćdziesięciu ośmiu godzin.
10. Przez umorzenie głosu rozumie przyjęcie, iż obywatel nie popiera żadnego obywatela na stanowisko Prezydenta Mandragoratu Wandystanu. Obywatel, któremu umorzono głos może w każdej chwili z tego głosu skorzystać.

Rozdział IV
Wymiar sprawiedliwości

Artykuł 18.
1. Wymiar sprawiedliwości sprawuje Trybunał Ludowy.
2. Trybunał Ludowy stoi na straży ustroju Mandragoratu Wandystanu, ochrania zdobycze ludu pracującego, strzeże praworządności ludowej i praw obywateli, karze przestępców. Trybunał Ludowy wydaje wyroki w imieniu Mandragoratu Wandystanu.

Artykuł 19.
1. Trybunał Ludowy rozpoznaje sprawy w jednej instancji, w składzie jednego sędziego. Sądowi przewodniczy ten sędzia, który pierwszy podjął się rozpoznania sprawy, co winien obwieścić na państwowej liście dyskusyjnej.
2. Orzeczenie Trybunału Ludowego staje się prawomocne, jeżeli w terminie trzech dni, żaden z pozostałych sędziów nie złoży wobec niego sprzeciwu. W razie wniesienia sprzeciwu Sąd Ludowy orzeka w pełnym składzie większością głosów, pod przewodnictwem sędziego, który wniósł sprzeciw. W razie równości głosów rozstrzyga mandragor jutrzenki, chociażby nie był sędzią Trybunału Ludowego.
4. W uzasadnionych przypadkach sędzia winien wyłączyć się z rozpoznawania sprawy. Jeżeli wskutek wyłączenia Trybun Ludowy nie może rozpoznać sprawy, rozstrzyga Mandragor Jutrzenki. W żadnym wypadku nie można wyłączyć Mandragora Jutrzenki od rozpoznania sprawy.

Artykuł 20.
1. Mandragorat Wandystanu ściga sprawców przestępstw.
2. Oskarżenie publiczne wnosi członek Rady Komisarzy Ludowych albo funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa lub Milicji Obywatelskiej.
3. Sąd ludowy może rozpoznać oskarżenie publiczne wniesione przez obywatela.

Rozdział V
Awangarda proletariatu

Artykuł 21.
1. Przodownicy aktywności społecznej otoczeni są powszechnym szacunkiem narodu, tworzą awangardę proletariatu. Tytułami społecznymi awangardy proletariatu są w hierarchii ważności: mandragor, dekameron, megaprins, onomatopej, oksymoron, agregat, podlord oraz sekretar.
2. Przodownikom aktywności społecznej oraz bojownikom o wolność świata wirtualnego nadaje się ordery i inne odznaczenia państwowe. Najwyższym odznaczeniem państwowym nadawanym bohaterom narodowym jest Order Czerwonej Gwiazdy.

Artykuł 22.
1. Na czele awangardy proletariatu stoi Mandragor Jutrzenki. Mandragorowi Jutrzenki przez czas pełnienia godności przysługują tytuły honorowe Ukochanego Przywódcy, Strażnika Idei oraz Mandragora Socjogramu.
2. Mandragor Jutrzenki:
1) pełni obowiązki Prezydenta Mandragoratu Wandystanu przez okres opróżnienia tego urzędu;
2) zarządza, w zakresie nie przekazanym w drodze edyktu właściwemu komisarzowi ludowemu, systemem informatycznym Mandragoratu Wandystanu.
3) na wniosek Prezydenta Mandragoratu Wandystanu ustanawia i znosi ordery i inne odznaczenia państwowe w drodze edyktu.
4) powołuje i odwołuje swojego zastępcę spośród mandragorów i dekameronów.
5) wyznacza swoje następcę spośród mandragorów i dekameronów.
6) przewodniczy Churałowi Ludowemu, jeżeli przewodniczący Churału Ludowego nie podejmuje wymaganych prawem działań.


Przepis wprowadzający

Artykuł 23.
1. Ustawa konstytucyjna Konstytucja Mandragoratu Wandystanu wchodzi w życie z chwilą jej podpisania przez obojga Mandragorów. Tracą moc dotychczasowe ustawy konstytucyjne.
2. Przepisów o reprezentacji buduarów i przewodniczących stronnictw politycznych nie stosuje się do czasu wprowadzenia niezbędnych zmian w państwowym systemie informatycznym.
3. W razie braku odmiennych unormowań wybór buduara i przewodniczącego stronnictwa politycznego przeprowadza się w państwowym systemie informatycznym, stosując odpowiednio przepisy o wyborze Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, z tym zastrzeżeniem, że każdemu aktywnemu obywatelowi zamieszkującemu jednostkę samorządu terytorialnemu lub będącemu członkiem stronnictwa politycznego przysługuje tylko jeden głos.
4. W dniu wejścia w życie ustawy konstytucyjnej:
1) Mandragorem Jutrzenki jest Arkadij Magov;
2) Zastępcą mandragora jest Marceli Baldachim Khand;
3) Urząd sędziów Trybunału Ludowego pełnią: Michaś Winnicki, Marceli Baldachim Khand i Michał Sobczak.

Rodzyny

Komentarze

 • Marceli Baldachim Khand

  Przedstawiam ten projekt konstytucji kompromisowej moim zdaniem. Proszę o ustosunkowanie się, przy czym powoli zabieram się za procedurę legislacyjną bo szkoda czasu

 • Marceli Baldachim Khand

  Uwzględniłem większość uwag w tym sporą część projektu tow. Ciupaka. Co do pytanie tow. Darth Kanzlera o tym, że wybór prezydenta może być blokowany - to chodzi w tym przepisie o to, że ktoś kto ma większość mówi oficjalnie ubiegam się o stanowisko (zostanie kandalabrem) i musi tę większość utrzymać raptem przez 72 godziny - czyli 3 pełne doby. Jeżeli ma bezwględną większość i wiernych zwolenników jest to wręcz pewne. Przy względnej większości - już nie; ale właśnie gdyby byli skóceni pozostali - to jest tutaj możliwość prezydenta nawet takiego bez bezwględnej większości. Więc raczej o wybór będzie łatwo. O zmianę - już nie za bardzo, chyba że Prezydent będzie miał kiepską większość

 • Marceli Baldachim Khand

  Co do umorzenia głosu - to chodzi o to, że po prostu uznaje się, że ktoś nie głosował. Chodzi o to, że jak już prezydent sobie porządzi 4 miesiace - to się wszystkim umarza i muszą głosować na nowo. Bo tak, to czasem są tacy co to wchodzą raz na ruski rok, głosował sobie kiedyś tam na kogoś - i gówno z tego wynika - a taki zastany prezydent miałby zbyt duży hendikap. Powiedzmy, Kefas jest Prezydentem Sarmacji od 2004 r. Nie podoba się dużej częsci obywateli - ale nie aż 50% wszystkich obwyateli którzy w ogóle się logują - bo na przykład taki powiedzmy Tomek Precelik Urban, zagłosował na niego w 2005 r. i sie zaloguje raz na jakiś czas z ciekawości ale nie wnika w życie polityczne. Tutaj - stajesz sie nieaktywnym - musisz wyrazić swą wolę od nowa. Ogólnie tu piszę o trzech przypadkach umorzenia. Myślę, że to racjonalne rozwiązanie

 • Jan Zaorski

  Mi się podoba popieram ten projekt. Nie wiem czemu ale po prostu nie lobię jak jest powszechni ChL. To może być coś w rodzaju wesela, sense taki, że uważam iż nie każdy obywatel jest dojrzał by podejmować decyzje, które mają wpływ na funkcjonowanie państwa i reputacje na zewnątrz. Sam jestem jeszcze niedojrzały to takich wyborów. Dlatego wole jak mogę wybrać swoich reprezentantów to ChL. no na tyle:P

 • Jan Zaorski

  A zapomniałem dodaj, że ten pomysł z wyborami na prezydenta jest po prostu genialny ponieważ będzie wojna o głosi i powinna być duża aktywności obywateli;)

 • Marceli Baldachim Khand

  Też tak sądze :D

 • Helmut Walterycz

  No to jak wybierać, jeżeli nie ma opcji churału powszechnego. Demokracja przedstawicielska nie jesto odpowiedzią!

 • Ivo Danuta Karakachanow Śr

  Popieram projekt o ile tzw. beton nie będzie robić dymu. Obecnie najważniejsza jest ogólno-wszechludowa zgoda co do kwestii priorytetów idei koncepcji założeń.

 • Ivo Danuta Karakachanow Śr

  i ze starej konstytucji pream-bułę zostawić! khandyzm-winnicyzm ma być wpisany i fajne państwo!

 • Marceli Baldachim Khand

  Ivo: preambulę i fajne państwo dopiszę; neton dymów robić nie będzie, tylko chce referendum - w którym do wyboru bedzie jeszcze betonowa konstytucja; ja chciałem konsensusu, ale tow. Ciupak niejako wybrał dobrowolnie konfrontacje - co uargumentował, że będzie działało ożywieńczo i chwała mu za to. W każdym razie, gdyby przegrał referendum to się nie obrazi, tylko zaakceptuje jego wynik. Tak w skrócie

 • Palpatyn Zgonarcha Lepki

  Pytanie natury praktycznej. Czy "slużby" informatyczne czyli Towarzysz Khand w obecnej chwili jest w stanie zagwarantować że wraz z ustanowieniem nowej Konstytucji system o którym mowa w Konstytucji będzie w pełni sprawny i funkcjonalny? Jeśli automatyczny system nie byłby gotowy od zaraz to skomplikowanie proponowanych rozwiązań przez Towarzysz, może być szkodliwe dla fajności państwa. Rozwiązania betonowe są prostsze, co może się okazać niezwykłym atutem obecnie i jednocześnie są również długofalowe. Betonowa Konstytucja uwzględnia zarówno okres aktywności jak i kryzysu. Będziemy mieli referendum, a przed nim porządną jak mam nadzieję debatę. Obyśmy wybrali jak najlepiej.

 • Marceli Baldachim Khand

  System byłby gotowy na czas. Już jest w dużej mierze gotowy

 • Lord Darth Kanzler

  Art. 2 pkt 3 - zmieniłbym edykty na dekrety - bardziej postępowo brzmi. I ogólnie - rozumiem, że hierarchia źródeł prawa jest taka: Konstytucja-Ustawa Konstytucyjna-Ustawa zwykła (w tym umowa międzynarodowa), tak? Art. 7 pkt 2 - 5 kwiatonów. A ja bym poszedł dalej... mało nas, zróbmy Churał złożony z 3 Kwiatonów - raz, że będzie konkurencja, dwa, że dyskusje łatwiejsze. Art. 16 - i ponownie, edykty zmieniłbym w dekrety. I na koniec - zdecydowanie opowiadam się za wprowadzeniem demokracji bezpośredniej (wszyscy w Churale) do czasu osiągnięcia przynajmniej 15 aktywnych obywateli. Wówczas demokracja pośrednia z 3 Kwiatonami. Inaczej zamiast zmiany mamy kosmetykę. A to chyba nie o to chodzi. Jeden aktywny Prezydent nie podźwignie kraju z kolan.

 • [żeby komentować zaloguj się]