Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Niepodległość!

inż. Max Zwell, 23 kwietnia 2014


Po długich rozmowach w Barze Mlecznym "Stoliczek" nieopodal Zajezdni nr. IV prowadzonych przez przedstawicieli Samoobrony Winnicy w osobie inż. Maxa Zwella z jednej strony, a sztab Zmechanizowanych Oddziałów Obrony Miejskiej SAL Winnicy-Radziecka z drugiej (przy wielce znaczącej nieobecności władz Wandystanu udających, że kropi deszczyk, a nie Torped się wysyra na Mandragorat) zostało wydane oświadczenie:

Armia Zielona

My, Lud Pracujący Winnicy-Radziecka, robotnicy i włościanie, uzbrojoną samodzielnie ręką sięgamy tam, gdzie nie mieli odwagi sięgnąć Ci, którzy powinni byli dać nam do ręki karabin. Sięgamy w stronę prawdziwie ludowego, republikańskiego ustroju uwolnionego od zgnilizny monarchicznych naleciałości i dyktatu małych ludzi gardzących wolnością z fortec swoich śmiesznych stołków. Dziś władzę która nieużywana leżała w zaciszy gabinetów bierzemy w posiadanie, aby ją zniszczyć i przekuć w prawdziwie ludowy ustrój. Świadomi spoczywającej na nas odpowiedzialności łączymy siły w jedną, zjednoczoną, robotniczą i włościańską Armię Zieloną. karabinami tej Armii ogłaszamy powstanie niezawisłej, suwerennej i wolnej

WINNICKIEJ PROLETARIACKIEJ REPUBLIKI DEMOKRATYCZNEJ

WPRD

Naszym wrogiem nie jest Lud Wandystanu. Nie są też jego, dla nas ciągle i niezachwianie legalne, władze. Po prostu nie są to już nasze włAdze. Jesteśmy wolni w swoich suwerennych granicach.

Na mapie, nomen omen

Dalekosiężnie spoglądamy tam gdzie jest wróg. I nie jest to jakaś pieprzona klika domorosłych legalistów daleko że chuj. Wróg jest tam gdzie jest nasza bierność, marazm, niezdecydowanie i ugodowość. Wszystkim w miarę ich możliwości i potrzeb mówimy: Chodźcie z nami! Nadszedł dzień!


Dlatego ogłaszamy tą oto Konstytucję WPRD:

Konstytucja Winnickiej Proletariackiej Republiki Demokratycznej z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Artykuł 1. [Republika]

Winnicka Proletariacka Republika Demokratyczna jest socjalistyczną republiką ludowo-demokratyczną, w którym władza należy do wszystkich obywateli. Zapewnia się im wolność słowa, prasy, zrzeszania się, zebrań, zgromadzeń i manifestacji, sumienia i wyznania. Obywatele mają prawo wyboru i bycia wybieranymi na funkcje publiczne; prawo do bycia równo traktowanymi i niedyskryminowanymi z jakiegokolwiek powodu; prawo do swobodnej wypowiedzi. Każdy obywatel ma obowiązek przestrzegać obowiązującego prawa.

Artykuł 2. [Władza ustawodawcza]

Naczelnym organem prawodawczym Winnickiej Proletariackiej Republiki Demokratycznej jest Rada Delegatów Robotniczych i Włościańskich, w skład której wchodzą wszyscy obywatele państwa. Przyjmuje ona ustawy i uchwały zwykłą większością głosów. Tylko ustawy mają moc wiążącą i stanowią źródło obowiązującego prawa. Z inicjatywą ustawy bądź uchwały może wystąpić każdy obywatel. Ustawy powinny być zgodne z konstytucją. Ustawa zmieniająca niniejszą konstytucję wymaga do swojego wejścia w życie podpisu Komisarza.

Artykuł 3. [Władza wykonawcza]

Głową państwa Winnickiej Proletariackiej Republiki Demokratycznej jest Komisarz, wybierany i odwoływany przez Radę Delegatów Robotniczych i Włościańskich w drodze uchwały. Kieruje on administracją państwową i pracami Rady Delegatów Robotniczych i Włościańskich, prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną państwa, reprezentuje Winnicką Proletariacką Republikę Demokratyczną w stosunkach międzynarodowych, nadaje obywatelstwo Winnickiej Proletariackiej Republiki Demokratycznej, stoi na straży republikańskiego ustroju państwa. Za zgodą Rady Delegatów Robotniczych i Włościańskich wyrażoną za pomocą uchwały może odebrać obywatelstwo bądź wydalić z kraju osobę, która zagraża jedności, stabilności bądź bezpieczeństwu państwa. Ma prawo do tworzenia i znoszenia organów administracji państwowej oraz powoływania i odwoływania urzędników stojących na ich czele.

Artykuł 4. [Przepisy wprowadzające]

Niniejsza konstytucja wchodzi w życie w chwili ogłoszenia. Komisarzem Winnickiej Proletariackiej Republiki Demokratycznej w chwili wejścia w życie niniejszej konstytucji jest osoba, która pełniła dnia 16 kwietnia 2014 r. funkcję Buduara Robotniczo-Włościańskiego Miasta Winnicy-Radziecka. Otrzymuje ona jednocześnie obywatelstwo Winnickiej Proletariackiej Republiki Demokratycznej.

TOWARZYSZKO WILEŃSKA, MY LUDZIE PROŚCI PYTAMY: PRZYJMIECIE?

Rodzyny

Komentarze