Mandragorat Wandystanu | SKOK „Żenady”

ZAREJESTRUJ SIĘ! | Zaloguj

Ustawa o wyrażeniu zgody na ratyfikację umowy pomiędzy Mandragoratem Wandystanu a Monarchią Austro- Węgier

Anarchia Napalm Perun, 30 lipca 2007


Wyraza sie zgode na ratyfikacje umowy pomiedzy Mandragoratem Wandystanu a Monarchia Austro- Wegier.

Zalacznik do ustawy stanowi umowa pomiedzy Mandragoratem Wandystanu a Monarchia Austro- Wegier.

Kazdemu czlonkowi Churalu Ludowego przysluguje sprzeciw wobec ustawy prezydenckiej w terminie 5 dni. Wowczas Chural moze odrzucic ustawe.

Genosse- Wanda Stadt, 30.07.2007.
podlord Bruthus bnt Perun- Radetzky
Prezydent Mandragoratu Wandystanu

Zalacznik:

Wysokie Układające się Strony:

Jego Ekscelencja Bruthus Perun, Prezydent Mandragoratu Wandystanu (Komisarz Ludowy d/s Zagranicznych) w imieniu własnym oraz Mandragoratu Wandystanu

oraz

Jego Cesarska i Królewska Mość Franciszek Józef II, z Bożej Łaski cesarz Austrii, apostolski król Węgier, król Czech, Dalmacji, Chorwacji, Sławonii, Galicji, Lodomerii i Ilyrii etc, etc..., arcyksiążę Austrii Górnej i Dolnej, wielki książę Krakowa, książę Lotaryngii, Salzburga, Styrii, Karyntii, Krainy i Bukowiny, wielki książę Siedmiogrodu, margrabia Moraw, książę Dolnego i Górnego Śląska, Oświęcimia i Zatoru, Cieszyna, Friaul, Raguzy i Zary, hrabia Habsburga i Tyrolu, Kyburga, Goricy i Kradiski, książę Trydentu i Brixen, margrabia Łużyc Dolnych i Górnych oraz Istrii, hrabia Hohenembs, Feldkirch, Bregencji, Sonnenebergu, pan Triestu, Cattaro i Marchii Wendyjskiej, wielki wojewoda Banatu, etc., w imieniu własnym oraz Monarchii Austro-Węgier

zawierają w najlepszej wierze niniejszy Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:


Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach
używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
Jego Cesarska i Królewska Mość17:47:17Art. 3.
1. Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrement dla kandydata na ambasadora.
2. Ambasadorzy korzystają z immunitetu dyplomatycznego na zasadach uznanych przez prawo międzynarodowe, a w szczególności:
(1) nie podlegają jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
(2) nie podlegają jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego
(3) korzystają ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
(4) korzystają z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na głównej liście dyskusyjnej państwa przyjmującego.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w ust.
2 (2).

Art. 4.
1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.
2. Wysokie Układające się Strony podejmą w szczególności współpracę na płaszczyźnie kulturalnej i gospodarczej, w miarę możliwości i wewnętrznego rozwoju.

Art. 5.
1. Traktat wchodzi w życie z dniem podpisania.
Traktat podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany prawem wewnętrznym Wysokich
Układających się Stron.

(-) FJ II, I. R.

Podlord Bruthus bnt Perun- Radetzky
Komisarz Ludowy ds. Zagranicznych Mandragoratu Wandystanu
Prezydent Mandragoratu Wandystanu

Rodzyny

Komentarze